Inspectie Generala 2014

Calificative obtinute la inspectia generala din martie-aprilie 2014

 

ARIA TEMATICA INSPECTATA CALIFICATIV
Managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii folosirii resurselor(umane, financiare, material și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor BINE (CALIFICATIV MAXIM)
Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar BINE (CALIFICATIV MAXIM)
Activitatea personalului didactic(proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional) BINE (CALIFICATIV MAXIM)
Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare) BINE (CALIFICATIV MAXIM)
Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în învățare (consiliere, orientere școlară, asistență individualizată), respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șansă BINE (CALIFICATIV MAXIM)
Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală BINE (CALIFICATIV MAXIM)
Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de invatamant BINE (CALIFICATIV MAXIM)

 

 Domenii Rodis

 

 (1) Managementul școlar, managementul asigurării calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor

Nr.
crt.
Sursele de informareIndex Observatii
1.a.- cel mai recent raport extern asupra unității de învățământ
-Raport ARACIP din 2011
-Proces verbal inspectie generala, 1989
mapa directorului
1.b.- documente manageriale:
-Plan managerial sem. al II-lea
-Plan operational manager(semI+sem II)
-Plan de masuri de imbunatatire a activitatii(semI+sem II)
-Plan managerial an scolar 2013-2014
-Proiect de dezvoltare institutionala 2012-2015
-Raport al activitatii pe semestrul I, an scolar 2013-2014
-Dosar decizii
-Plan de scolarizare
-Stat de functii
-Mapa instrumentelor interne manageriale
mapa directorului
-Mapa instrumentelor interne manageriale
-Dosar cu grafice si asistente la ore
-Rapoarte de activitate pe compartimente
-fise de evaluare si fisele postului aprobate
Dosar separat
Dosar separat
Mapa instrumentelor interne manageriale
Mapa instrumentelor interne manageriale
1.b.Raportul anual de evaluare (RAE)
Raport al activitatii pe anul scolar 2012-2013
mapa directorului
1.c.- procesele-verbale de la ședințele consiliului profesoral și ale consiliului de administrațieCaiete procese verbale
Dosare CP si CA
1.d.- schemele orare ale unităților de învățământ și orarul cadrelor didacticemapa directorului
Mapa Consiliului pentru curriculum
1.e.Politicile și procedurile:
- Misiunea
- Optiuni/obiective strategice
Declaratia de politica a scolii
- Diagnoza
- Obiective privind calitatea actului managerial
- Indicatori de masurare a performantei pe 2013
- Oferta educational
- Manualul calitatii
- Mapa de decizii
- Organigrama
- Strategia de dezvoltare a resurselor umane
- Strategia de gestionare a fondurilor extrabugetare
mapa directorului
- Contracte de colaborare
- Contracte de sponsorizare
- Contracte de comodat
- Proceduri
- Dosarul de perfectionare
Dosarul de perfectionare

Biblioraft separateDosar proceduri
Dosar perfectionare
1.f.- graficul activităților extracurriculare
• Grafic activitati extrascolare ciclul primar
• Grafic activitati extracurriculare ciclul gimnazial
• Grafic activitati educative pentru prevenirea si combaterea violentei scolare
mapa directorului
Mapa Proiecte
Mapa parteneriate

Aspectul 5, Comisia de combatere a violentei
1.g.- fișele posturilormapa fise de post
1.h.- informații statistice cerute de inspectormapa directorului
1.i.- bugetul instituției de educație și planul financiarmapa directorului
1.j.- discuții cu personalul de la diferite niveluri din cadrul structurii manageriale
1.k.- discuții cu elevii și cu personalul;
1.l.- regulamentul de ordine interioarămapa directorului
1.m.- reglementările care privesc situația copiilor
-Dosar de corigente
-Transferuri de elevi
-Acorduri de parteneriat pentru educatie
Dosar corigente si transferuri
Acorduri
1.n.- dosarele cu actele și documentele elevilor
- Evidenta elevilor
-Registre matricole
-Cataloage
Secretariat
mapa directorului
1.o.- sancțiuni aplicate elevilormapa directorului
1.p.- codul de conduită sau normele care reglementează
relațiile dintre cadrele didactice și elevi și dintre personalul didactic auxiliar și administrativ și elevi
• Codul deontologic al cadrelor didactice
• Codul deontologic al personalului didactic auxiliar
• Codul deontologic al personalului nedidactic
• Codul de conduita al elevului
mapa directorului- capitol in Regulamentul intern
1.q.- măsurile pe care le-a luat instituția de educație pentru sănătatea și siguranța elevilor

- Autorizatie sanitara de functionare a corpului A
- Autorizatie sanitara de functionare a corpului B
- Autorizatie sanitara de functionare a salii de sport
- Autorizatie sanitara de functionare a cantinei
- Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului medical
- Dosar SSM PSI si SU
- Plan de evacuare al elevilor,angajatilor si bunurilor Scolii Gimnaziale Pia Bratianu in situatii de urgenta.
- Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2014
- Procedura Operationala Modul de actiune in cazul catastrofelor si a dezastrelor naturale.
- Procedura operationala Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor .
- Procedura operationala privind Snatatea si securitatea in munca
- Proceduri pentru interventia in cazul defectarii instalatiilor.
Dosare specifice: SSM,PSI,SU
1.r.- reglementări privind însoțirea elevilor în timpul vizitelor în afara instituției de educație
• PO de desfasurare a drumetiilor / excursiilor / taberelor scolare
• Dosare in vederea desfasurarii acestor actiuni
Dosar tabere
1.s.- reglementări și proceduri care se referă la protecția copilului
• Procedura in caz de evenimente privind integritatea fizica /psihica a elevilor si a personalului din scoala gimnaziala Pia Bratianu
• Procedura privind accesul in scoala al elevilor, parintilor si al altor persoane
• Procedura operationala de suplinire a profesorilor absenti la orele de curs
• Procedura privind organizarea serviciului pe scoala
• Procedura de combatere a violentei in scoala
• Norme de protectie si securitate
în laboratoare (fizica, chimie, biologie, tehnologie)
• Reguli de securitate pentru organizarea laboratorului de informatica
• Regulile salii de sport si ale terenului de sport
• Obligatiile profesorului de serviciu
• Instructiuni privind evacuarea scolii in conditii de siguranta in caz de eveniment
• Activitati extracurriculare specifice
Dosar specific
Dosar activitati extracurriculare, aspectul 5
- proceduri și reglementări care se referă la cazarea elevilor
• Procedura operationala privind cantina si semiinternatul
• Program de activitati la semiinternat
• Reguli de comportare la semiinternat
Dosar semiinternat
- discuții cu părinții și cu reprezentanții organizațiilor care sprijină unitatea de învățământ
Dosar sedinte cu parintii
Caiet p.v. sedintele cu parintii pe scoala
Lectorate cu parintii
Tabel comitetul de parinti
Grafic sedinte cu parintii
Aspectul6
mapa directorului

 

(2)Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii şi calitatea activităţilor extraccuriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar

Nr.crt.Sursele de informareIndex Observaţii
2a.Curriculumul unităţii de învăţământ raportat la curriculumul naţional
• Ord. 3371/12.03.2013, 3418/19.03.2013, 3818/3.06.2013, 4686/5.08.2003, 5198/1.11.2004 (anexa)
• Anexa 1 la OMECT 5132/10.09.2009 –Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice dirigintelui
• Conţinuturi pentru simularea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-a, 232/30.09.2013
Mapa Documentele oficiale 1,2,3,4 ale Comisiei Metodice a învăţătorilor
Mapele Comisiilor Metodice ale catedrelor
Mapa catedrei de matematică
• Ghidul programului de informare/formare a învăţătorilor –Curriculum pentru cl.I şi a II-a, Bucureşti, 2003
• Calendar simulare evaluare naţională pentru clasele a VIII-a
• Metodologia Evaluare Naţională pentru clasele a II-a, a VI-a şi a VIII-a
Mapele diriginţilor
Mapele 1,2 CDŞ
• Plan de învăţământ, plan cadru
• Listă CDŞ existente în ultimii 3 ani
- Listă continuitate CDŞ la clasă
• Analiza de nevoi şi oprtunităţi educative
• Analiza resurselor necesare implementării propunerilor catedrelor privind CDŞ
• Procedura alegerii CDŞ
• Criterii de alegere a CDŞ
• Nota de serviciu ISMB 3777/8.03.2013
• Procedura de avizare a CDŞ
• Fişa de avizare CDŞ
• Chestionare adresate elevilor şi părinţilor
• CDŞ –propuneri ale cadrelor didactice
• PV opţiune CDŞ -părinţi şi elevi
• PV Consiliul Profesoral
• Programă CDŞ
• Planificare CDŞ
• Suporturi de curs CDŞ
2b. Documentele curriculare ale cadrelor didactice
• Plan cadru
• Programe şcolare
• Listă manuale utilizate la clasă
• Dosar manuale achiziţionate şi recondiţionate
• Scheme orare
• Lista materiale auxiliare utilizate
• PV cu părinţii
• Lista materiale auxiliare create de cadrele didactice
Mapele individuale ale cadrelor didactice
Mapele Comisiilor Metodice ale catedrelor
2c.Planul managerial al unităţii de învăţământ
• Planul managerial al directorului
• Planul operaţional CEAC
• Strategia CEAC
• Planul de îmbunătăţire
Plan managerial al directorului
Mapa CEAC
2d. Planificările şi proiectele pentru fiecare disciplină
• Planificari
• Proiectări
• Proiecte de lecţii
Mapele fiecărui cadru didactic
2e.Dosarele catedrelor şi comisiilor metodice
• Dosarele fiecărei comisii metodice a catedrelor
- Decizii de numire a şefilor de comisie
- Decizie Comisia de organizare şi desfăşurare a olimpiadei şcolare de matematică 228/2.12.2013
- Decizie Consiliere pe curriculum
- Plan managerial al comisiei
- Program de activitate
Mapele comisiilor metodice ale catedrelor

Catedra de matematică
Catedra de matematică
- Note convocator
- Note de serviciu
Comisia învăţătorilor
o Colaborarea cu conducerea – director, C.A., CEAC
o Colaborarea cu diferite instituţii
- Ordine MEN
- Anexe ordine
- Metodologii de aplicare a ordinelor
- Evidenţa atribuţiilor membrilor
- Tabel cadre didactice componente-specializare, vechime, grad, încadrare, ore trunchi comun, CDŞ
- Fişă de atribuţii a responsabilului comisiei
- Situaţia statistică a cadrelor didactice din comisie
- Raport privind evaluarea fiecărui cadru didactic al comisiei
- Situaţia CDŞ
- Orare
- Lista manualelor clasei
- Situaţia perfecţionării
- Tabel nominal prezenţă la activităţi metodico-ştiinţifice la nivelul şcolii, sectorului
- Rezultate ale cadrelor didactice obţinute la activităţile metodice ştiinţifice
- Informări semestriale asupra activităţii
- Fişe de asistenţă
- Grafic interasistenţe
- Bază de date a materialului didactic existent în şcoală –confecţionat, achiziţionat
- PV ale activităţii, materiale prezentate, teste iniţiale, sumative, rezultate, concluzii, măsuri ameliorative
- Tabel cercuri
- Grafic pregătire suplimentară a elevilor
- Lista participanţilor la olimpiade şi concursuri
- Subiecte, bareme de corectare la faza pe şcoală
- Planificarea tezelor (gimnaziu)
- Programa tezelor cu subiect unic
- Metodologie Evaluare Naţională
- Rezultate simulări –română şi matematică, clasa a VIII-a
- Programe şcolare în vigoare
- Planificări şi proiectări
- Grafic activităţi extraşcolare
- Grafic consultaţii cu părinţii
- Grafic şedinţe cu părinţii
- Registru procese verbale ale comisiei metodice a învăţătorilor
- Registru procese verbale gimnaziu
- Ghiduri de evaluare MECT-SNEE
- Fişa postului
- PV ale comisiilor
- Documente legislative –ordine, notificări, note informative
- Proceduri ce privesc activitatea cadrelor didactice
- Fişe de evaluare a activităţii Comisiilor Metodice
- Graficul utilizării cabinetelor
- Graficul utilizării sălii de educaţie fizică
- Monitorul oficial partea I, 18/10.01.2011
- Sugestii metodologice
- Program activităţi extraşcolare –ed. Fizică
- Ord. MEC 4925/8.09.2005 referitor la catedre şi /sau comisii
Mapa 1 cu proceduri
CEAC
Comisia învăţătorilor

Mapa Comisiei de limbi străine
Catedra de educaţie fizică
• Comisia diriginţilor
- Programe şcolare
- Planificări calendaristice
- Chestionare
• Comisie de înscriere la clasa I
- Decizie
- Ziua Porţilor deschise
- Metodologie
- Calendar
• Comisia de prevenire şi combatere a violenţei
- Componenţă
- PV
- Decizie
- Plan de măsuri
- Activităţi
- Plan operaţional
- Acţiuni preliminare de proiectare şi organizare
- Aspecte privind implementarea controlului şi evaluarea programelor educaţionale
- Raport de activitate
- PV activitate
- R.O.I
- Parteneriate
- Fişa de înregistrare a cazurilor de violenţă
- Fişă psihopedagogică
- Chestionare
- Materiale de promovare a activităţilor propuse
• Comisia Ceac
- Decizii
- RAEI
- Strategie CEAC
- Plan de îmbunătăţire
- Plan operaţional
- Acţiuni
- Responsabilităţi
- Chestionare
• Alte comisii
Catedra Om şi societate

Mapele individuale ale diriginţilor


Mapa Comisiei


Mapa CEAC
Caiet de procese verbale
P.O.

Mapa fiecărei comisii
2f.Strategii de evaluare
• Mape evaluări iniţiale
• Mape evaluări sumative
• Modele evaluări curente
• Observarea curentă a comportamentelor (Edmondo- gimnaziu- Mihiotis, II A)
• Fişe de centralizare a testelor
• Portofolii elevi
• Scrisoare informativă către părinţi
Mapa Comisiilor metodice
Mape individuale ale cadrelor didactice
2g.Documente referitoare la activităţile extracurriculare
• Tabel activităţi extracurriculare ale clasei
• PV propuneri/aprobare extraccuriculare de către părinţi
• Centralizare activităţi extraccuriculare la nivelul şcolii
• Raport al Comisiei pentru activităţi extraccuriculare
• Grafice de pregătire suplimentară
• Program cercuri
• Grafic consultaţii
• Caiete de consultaţii cu părinţii
• Revista clasei
• Dosar proiecte
• Panouri fotografii, lucrări ale elevilor
• Capturi de ecran (proiecte on-line)
Mapa comisiilor metodice
Mapele individuale ale cadrelor didactice
Mapele pedagogilor şcolari, bibliotecarului
Dosarul Comisiei pentru activităţi extracurriculare
Panouri
Pagini wiki
Drive
Dosar Proiecte
2h.Portofoliile educaţionale ale elevilor
• Portofolii
- Dosare teste
- Diplome
- Fotografii
- Medalii
- Lucrări ale elevilor
- Rezultate concursuri
- Portofolii pe teme date
Mapele individuale ale cadrelor didactice
Dosarele clasei la fiecare cadru didactic
Panouri
Avizier

(3). Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-invatare-evaluare, reglare/remediere, diferentiere a demersului educational)

Nr.
crt.
Sursele de informareIndex Observatii
1.a.Documente: strategii si planuri, planificari, proiecte ale unitatilor de invatare, instrumente specific de proiectare si evaluare din portofoliul profesorului, proceduri specifice de reglare /remediere/dezvoltare a demersului didactic, tipologia auxiliarelor curricular originale create de profesori, caietele de notite ale elevilor, evaluari, teste, cataloage, dovezi ale progresului facut de elevi, lucrari ale elevilor/proiecte
• Planificarea calendaristica a continuturilor din programele scolare / conform OM (SI si SII);
• Proiectarea unitatilor de invatare (personalizata pe fiecare profesor);
• CDS – (fisa aviz inspector de specialitate, programa / suport de curs, planificare calendaristica, surse bibliografice, forme de evaluare);
• Portofoliile invatatorilor / profesorilor / dirigintilor :
 Proiectari secventiale / tematice, referate tematice, schite de lectii, rebusuri, …. / personale;
 Teste de evaluare (initiala/predictiva, formativa, sumativa, bareme de corectare, desciptori de performanta, interpretare) / creatii personale;
 Referate EVALUAREA ELEVILOR; Metode complementare de evaluare;
 Fise de lucru /creatii personale;
 Prezentari ppt / creatii personale;
• Auxiliare / softuri educationale utilizate la clasa;
• Catalogul personal
Se afla in Mapa invatatorului / profesorului / dirigintelui/
Catedrei
Mapa CDS, aspectul 2
Se afla in Mapa invatatorului / profesorului / dirigintelui/
Catedrei
1.b.Discutii cu directorii, sefii de catedra, profesori, elevi, parinti
1.c.Observarea lectiei
1.d.Portofoliile educationale ale elevilor
• Proiecte, prezentari si referate;
• teste corectate / pe discipline;
• fise de lucru;
• albume fotografice / afise documentare;
• creatii personale;
• lucrari plastic si compozitii artistice;
• rebusuri tematice, s.a.)
- esantion pe an de studii
- restul se afla in portofoliul personal al fiecarui elev (la dulap / in sala de clasa)

 

(4) Nivelul performantelor realizate de elevi in invatare raportat la standardele educationale nationale (curricular si de evaluare)

Nr.
crt.
Sursele de informareIndex Observatii
4.a.Rezultatele elevilor la examene si teste
• Lucrarile elevilor la testarea / simularea nationala;
• Lucrarile elevilor la concursul de selectie a elevilor pentru Centrul de excelenta in Matematica;
• Rezultatele elevilor la concursurile scolare si extrascolare;
• Rezultatele elevilor la olimpiade / discipline;
• Diplome / cadre didactice si elevi
Mapa de examene
Statistici, diplome
- Se afla in Mapa invatatorului / profesorului / dirigintelui
-se afla in portofoliul personal al fiecarui elev
4.b.Rezultatele elevilor la clasa conform evaluarii interne
• Fise de lucru;
• Fise de teste de evaluare (predictiva, formativa, sumativa);
• Portofoliile elevilor;
• Activitati practice (probe practice-aplicative)
• Experimente scolare;
• altele
Se afla in Mapa invatatorului / profesorului / dirigintelui

-se afla in portofoliul personal al fiecarui elev
4.c.Discutii cu elevii
4.d.Caiete de teme si notite ale elevilor
• caietele elevilor
- caietele elevilor
- alte inscrisuri personale ale elevilor
4.e.Interviuri formale si informale cu elevii
4.f.Discutii cu profesorii
4.g.Lucrari ale elevilor
• portofoliul elevilor
• portofoliul profesorului
- Se afla in Mapa invatatorului / profesorului / dirigintelui
-se afla in portofoliul personal al fiecarui elev
4.h.Rezultate la concursuri si activitati extracurriculare
• Adeverinte
• Diplome
• Print screen-uri
• Alte inscrisuri
- Se afla in Mapa invatatorului / profesorului / dirigintelui
-se afla in portofoliul personal al fiecarui elev
4.i.Portofoliile educationale ale elevilor
• Proiecte, prezentari si referate;
• teste corectate / pe discipline;
• fise de lucru;
• albume fotografice / afise documentare;
• creatii personale;
• lucrari plastic si compozitii artistice;
• rebusuri tematice, s.a.)
- se afla in portofoliul personal al fiecarui elev (la dulap / in sala de clasa)
4.j.Date colectate prin observarea lectiilor

Arii tematice / domenii, surse de informare, criterii

(5) Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația acestora în învățare (consiliere, orientare școlară, asistență individualizată), respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șanse

Nr.
crt.
Sursele de informareIndex Observatii
5.a.- planurile operaționale și procedurile specifice unității de învățământ:
• Plan operational / plan managerial (director coordonator)
• Plan operational / plan managerial (director adjunct)
• Plan operational / plan managerial (responsabili comisii metodice / catedre / tehnice, la nivelul scolii)
• Plan operational alte persoane din managementul unitatii
• PO – de prevenire si combatare a absenteismului scolar
• POM de reducere a violentei in mediul scolar• Procedura asigurarii sigurantei si integritatii starii fizice si psihice a elevului
• PO de consiliere si orientare scolara si profesionala pentru elevi si parinti


• PO de analiza a rezultatelor elevilor la simulari si plan remedial pentru imbunatatirea rezultalor

• PO de colectare regulata a feedback-ului din partea elevilor si a altor factori interni si externi
- se afla in MAPA DIRECTORULUI SCOLII
-se gaseste la MAPELE COMISIILOR METODICE SI CATEDRELOR LA NIVELUL SCOLII

-se afla la Mapa Comisii Tehnice
- Dosarul comisiei de prevenire, combatere si mediere a violentei scolare
-profesor consilier scolar
- se afla la MAPA DIRECTORULUI, MAPELE DIRIGINTILOR DE CLASA A VIII-A
-se afla la DOSARELE COMISIILOR METODICE SI LA DOSARELE PERSONALE ALE PROFESORILOR

-MAPA CEAC
5.b.- regulamentul de ordine interioară
• ROI
• Extrase din ROI
• Anexe ROI
- se afla in Mapa Directorului scolii si in Mapa fiecarui invatator / diriginte la sectiunea III.
-Dosarul clasei
-Dosarul comisiei de prevenire, combatere si mediere a violentei scolare
-se afla la MAPA COMISIEI DE MEDIERE A CONFLICTELOR
-se afla la MAPA COMISIEI DE CERCETARE A ABETERILOR DISCIPLINARE ALE ELEVILOR
• Procedura Acordarea notei la purtare 2836/6.10.2011-se afla la MAPA CEAC
5.c.- documente ale comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar de la nivelul unității de învățământ:
 MAPA comisiei de prevenire și combatere a
violenței scolare cuprinzand:
• procese verbale ale activitatii comisiei;
• grafic privind responsabilitatile fiecarui membru al comisiei;
• grafic activitati educative desfasurate la clasa la nivel de invatamant / la nivelul scolii in vederea prevenirii si combaterii violentei scolare
• plan operational al responsabililor comisiei (inv.primar / inv.gimnazial)
• proiecte educationale & parteneriate incheiate cu alte institutii
• diplome ale participantilor in proiecte (cadre didactice / elevi)
- se afla in MAPA comisiei de prevenire și combatere a violenței scolare si in Mapa fiecarui invatator / diriginte la sectiunea
VII. Actiuni educative
 AFISAJ (avizier - in cancelarie):
• Referate tematice;
• Prezentare ppt tematica;
• Prezentare ppt tematica imprimata;
• Lectorate cu parintii (propuneri)
• Anunturi tematice
• Propuneri activitati
- la avizierul din cancelarie
 AFISAJ (pe holuri)
• Expozitie lucrari plastice tematice (elevi)
• Expozitie afise tematice (elevi)
• Poze – activitati tematice (elevi, parinti, institutii partenere)
- pe panourile de pe holuri / scara
 AFISAJ (avizier – curtea scolii)
• Poze – activitati tematice (elevi, parinti, institutii partenere)
- la avizierul din curtea scolii
 AFISAJ (avizier – sali de clasa)
• Poze – activitati tematice
• Grafic activitati educative
• Afis tematic
• Lucrari tematice ale elevilor
- la avizierul / pe panourile din salile de clasa
 LECTORATE TEMATICE CU PARINTII- referatul se afla in MAPA invatatorului la sectiunea
VI. Actiuni educative
5.d.- situația elevilor după absolvire
• repartizarea elevilor scolii la admiterea in liceu
(2009 -2013)
• procedura de evidenta a absolventilor 2809/6.10.2011
-se afla la MAPA situatiei elevilor scolii dupa absolvire
-Mapa CEAC
5.e.- discuții cu profesorii și elevii
5.f.- activitățile care se desfășoară cu clasa și în instituția de educație, care ar putea furniza indicii dacă aceasta le acordă elevilor responsabilități și le dă ocazia să ia decizii
• alegerea Consiliului reprezentativ al elevilor;
• alegerea Presedintelui (elev) Consiliului reprezentativ al elevilor;

• alegerea “sefului clasei”;
• stabilirea responsabilitatilor elevilor la nivelul clasei / grupurilor de lucru /
• propuneri “Scoala Altfel”
• propuneri C.D.S.
• activitati cu suport educational pentru elevi
• planificari dirigentie gimnaziu si ore de Dezvoltare Personala (clasa Pregatitoare si I )
• procedura CDS 2808/6•10•2011
-se afla la MAPA DIRECTORULUI


- se afla in MAPA invatatorului/dirigintelui
-Programul Activitatilor cu Suport Educational pentru Elevi si Parinti


- la avizierul clasei-Mape Personale
-Mapa CEAC
5.g.- documente care să ateste existența consiliului elevilor sau a oricărei alte forme de reprezentare a elevilor în conducerea instituției de educație
• P V – sedinta pentru alegerea Consiliului reprezentativ al elevilor;
• PV – sedinta a Consiliului reprezentativ al elevilor pentru alegerea Presedintelui (elev) Consiliului reprezentativ al elevilor;
- se afla in Mapa Consiliului Reprezentativ al Elevilor
5.h.- orice documente de uz intern, cum ar fi: codul de conduita a elevilor, indicații pentru personal asupra modului în care să trateze elevii etc
• codul de conduita a elevilor;
• codul personalului angajat;
• codul cadrelor didactice;
- se afla in Mapa Comisiei de evidenta a absentelor scolare
- se afla in Mapa Comisiei de evidenta a a notarii ritmice a elevilor
- se afla in Mapa Comisiei metodice a invatatorilor
5.i.- documente care să ateste modul în care percep părinții instituția de educație
• Procedura de informare a principalelor categorii de beneficiari
• Proceduri de colectare regulata a feedback-ului din partea elevilor si a altor factori interni si externi
• Sesizari & rezolutii• Chestionare
• Caiete de consultatii si PV sedinte
-MAPA CEAC
-MAPE COMISII TEHNICE la nivelul scolii(mediere si abateri disciplinare)
-MAPA CEAC
-MAPE
DIRIGINTI/INVATATORI
5.j.- documente care să ateste consultarea elevilor cu privire la modul în care curriculumul înlesnește sau nu dezvoltarea personală a elevilor
• Propuneri pentru activitatile din Programul Scoala altfel
• Propuneri pentru optionale
• PV parinti si elevi
• PV –Consiliul Clasei
• Grafic activitati scolare de pregatire pentru concursuri scolare / olimpiade / competitii sportive
• Chestionare
-MAPA DIRECTORULUI/INVATATORULUI/DIRIGINTELUI/PROFESORULUI
5.k.- documente care să ateste existența resurselor
extracurriculare care să fie folosite pentru lărgirea experienței elevilor, înțelegerea și stimularea dezvoltării lor ca persoane
• “Parteneriatul pentru educatie” incheiat cu beneficiarii directi si indirecti ai educatiei
• Parteneriate cu institutii de stiinta si cultura / cu membrii ai comunitatii
• Actiuni educative derulate de/cu familiile elevilor
• Ore limba chineza in coolaborare cu Ambasada Chinei
• PROIECTE derulate si in curs

• Print Screen Platforma Edmondo-pregatire suplimentara si evaluare

• Pagini wiki ale claselor
-MAPA DIRECTORULUI
-Mapa Invatator/professor .diriginte (activitati educative)-Se tin in cabinetul de limba chineza (mansarda scolii)
-Dosar cu proiecte (dovezi)
-Drive Prof.lb. germana Mihiotis Adrian,dosar Inv.Craciun Nicoleta
-adrese wiki

(6) Relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală

Nr.
crt.
Sursele de informareIndex Observatii
6.a.- planul managerial al unității de învățământ preuniversitar:
• Plan managerial / director coordonator
• Plan managerial / responsabil Comisie metodica a invatatorilor / diriginti
- Se afla in Mapa directorului coordonator
- Se afla in Mapa reprezenta-tiva
- Se afla in Mapa Comisiei metodice a invatatorilor / Mapa dirigintilor
6.b.- documentele instituției de educație care se referă la relațiile cu părinții:
• “Parteneriatul pentru educatie”
• Mapa Comisiei metodice a invatatorilor / dosar – inscrierea elevilor in clasele pregatitoare:
1. “Ziua Portilor Deschise” – program de activitati cu copiii si parintii;
2. Grafic - participarea invatatorilor la inscrierea elevilor in clasa pregatitoare
3. PV – finalizarea inscrierilor si validarea locurilor;
• Decizie – organizarea ZILEI SCOLII
• Sesizari / rezolutii
• Solicitari din partea scolii pentru obtinerea acordului scris in anumite privinte;
• Solicitari din partea parintilor (invoiri/scutiri absente, transferuri, …).
- Se afla in Mapa directorului coordonator


- Se afla in Mapa Comisiei metodice a invatatorilor
- Se afla in Mapa Comisiei de inscriere a elevilor in clasa pregatitoare

- Se afla in Mapa directorului coordonator
6.c.- informații recente furnizate de comitetul de părinți:
• PV – Comitet de parinti pe scoala;
• Doleante, intrebari (orale / scrise);
• Propuneri (orale / scrise);
- Se afla in Mapa directorului coordonator
6.d.- carnetele de note ale elevilor:
• Completarea carnetelor de elev cu datele matricole si de identificare;
• Inscrierea notelor / mediilor semestriale;
• Stampile anuale;
• Comunicari.
- Carnetele de note ale elevilor
6.e.- orice documente care se referă la contactele avute de profesori cu părinții:
• Alegerea Comitetului clasei;
• Fise de consultatii;
• Fise personale ale elevilor;
• Sesizari scrise;
• Solicitari motivare absente (invoiri);
• Documente medicale ale elevilor;
• Scrisori informative semestriale;
• Instiintari scrise tematice;
• Grafic Programul activitatilor cu suport educational pentru elevi si parinti;
• Procese verbale de sedinte cu parintii;
• Graficul sedintelor /consultatiilor cu parintii;
• Tabele semnaturi;
• Necesar de rechizite;
• Auxiliare la clasa;
• Manuale utilizate la clasa;
• Mapa – declaratii participare elevi la diferite activitati educative scolare / extrascolare / extracurriculare;
• Propuneri scrise – activitati extrascolare;
• Graficul activitatilor extrascolare;
• Propuneri scrise – CDS;
• Propuneri scrise – Programul acxtivitatilor Saptamana Altfel;
• Lectorate cu parintii;
• Declaratii sponsorizari / donatii;
• Mail-uri tematice;
• Caietul de comunicari al elevului;
• Carnetul de note al elevului;
- Se afla in Mapa invatatorului / dirigintelui
- Se afla centralizate in Mapa directorului
- Se afla in Mapa reprezenta-tiva
- Se afla in Mapa consilierului educativ
6.f.- măsurile disciplinare luate împotriva anumitor elevi:
DOCUMENTE:
• Instiintari catre parintii elevilor care au avut abateri disciplinare;
• Procese verbale – intalniri cu elevii si parintii acestora;
• Sanctiunile acordate in scris;
• Caietul clasei (disciplina la cursuri);
• Scrisori informative
MASURI DISCIPLINARE:
• Observatia verbala individuala;
• Observatia verbala in fata colectivului;
• Atentionare scrisa;
• Mustrare scrisa;
• Scaderea notei la purtare;
• Scaderea notei la purtare sub nota 7;
• Mutarea disciplinara la alta clasa.
- se afla in Mapa Comisiei de prevenire a abandonului scolar, in Mapa Comisiei de mediere si in Mapa Comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare ale elevilor

- Caietul clasei
- Mapele invatatorilor / dirigintilor
Scoala Gimnaziala Pia Bratianu NU ia masuri impo-triva elevilor, ci ia masuri de in-dreptare a com-portamentului scolar indezirabil al unor elevi care se abat de la normele stabilite prin ROI sau de la normele de etica sau morale
6.g.- materialele informative trimise de unitatea de învățământ preuniversitar părinților:
• Scrisori informative catre parinti (despre rezultatele scolare, absente, comportamentul scolar, participarea la activitati, spiritul de echipa si de cooperare, …);
• Instiintari – avizier;
• Instiintari – aplicarea O.U.G. nr. 33/2001 (acordarea rechizitelor scolare gratuite);
• Instiintari / mail-uri ale invatatorilor catre parintii elevilor despre PROEDUS – activitatile sustinute de Primaria Municipiului Bucuresti;
• Instiintari Acord de colaborare MEN si A.P.S.P.F.R.;
• Tabele – elevi participanti la aceste cursuri gratuite;
• Instiintari – oferta curs chineza;
• Instiintari – centru informatica Liceu T. Vianu
• Instiintari – activitati sportive organizate de scoala;
• Instiintari – semi-internat (masa si supraveghere);
• Instiintari – selectia elevilor pentru Centrul de Excelenta in Matematica (clasa a IV-a);
• Lectorate cu parintii;
• Mail-uri informative : despre procedurile operationale ce se deruleaza in scoala; despre evaluarile nationale (clasa a II-a, a IV-a si a VI-a); despre concursurile scolare si rezultatele obtinute; despre activitatile educative de la clasa; despre programul activitatilor Saptamana altfel, material necesare, orar, locatii;
- Se afla centralizate in Mapa directorului;
- Se afla in Mapa Invatatorului / dirigintelui;


- La avizierul scolii;


-in Mapa reprezentativa;
- in Mapa “Proiecte educative cu Primaria Capitalei”;
- la avizierul scolii;

- In Mapa Comisiei Metodice a Claselor a IV-a;
- In Mapa invatatorilor;
6.h.- discuții cu directorul și cu alte persoane implicate în relația cu părinții;
6.i.- discuții cu părinții, inclusiv cu părinții care sunt membri ai consiliului de administrație al unității de învățământ;
6.j.- orice informație privind legăturile instituției de educație cu comunitatea:
• Participarea Ministrului Educatiei Nationale si a altor oficialitati la deschiderea festiva a anului scolar 2013-2014;
• Participarea reprezentantilor Politiei Generale a Municipiului Bucuresti la diferite actiuni educative / proiecte educationale;
• Participarea reprezentantilor M.A.I. (col. Fulea M.) la Campania educationala “112 – numar unic de apel in caz de urgenta”;
• Participarea elevilor la cursurile gratuite sustinute de Primaria Bucuresti (tabele nominale);
• Comitetul Olimpic Roman – scrisoare de multumire;
• Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – adeverinta;
• Participarea SMURD la actiunea educativa “Ziua internationala a resuscitarii”;
• Participarea RECUMED la Campania educativa “Pozitia corecta a corpului” (protejarea coloanei vertebrale si prevenirea bolilor specifice);
• Participarea reprezentantilor Primariei generale a M.B. in implementarea Programului ROREC (colectarea echipamentelor electronice uzate, colectarea bateriilor uzate) si ECOROM (colectarea selective a deseurilor) in parteneriat cu M.E.N. si Guvernul Romaniei;
• Documente medicale de la Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
• Implementarea unor programe socio-educative, de dezvoltare a unor abilitati de viata si de antreprenoriat (S.C. Royal Canin, Junior Achievement, ….)
• Implementarea unor programe de voluntariat alaturi de asociatii de caritate (ex: Asociatia Sansa Ta, SOS Satele copiilor / “SOS Masina cu jucarii”);
• Implementarea unor programe educationale de viata sanatoasa in parteneriat cu diferite organizatii si fundatii (ex: Fundatia PRAIS / S.E.T.S.; Asociatia SCOALA PENTRU SANATATE, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti&Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Clubul Sportiv Dinamo, Clubul Sportiv Resita, …);
• Implementarea unor programe de antreprenoriat (ex: Junior Achievement);
• Parteneriat cu Scoala Japoneza;
• Parteneriat cu Scoala nr.198 in proiectul municipal MICUL FERMIER;
• Parteneriat cu Scoala nr.79 in Proiectul educational judetean “Florile, pasiunea mea!”
• Parteneriat cu Scoala Elena Doamna – Tulcea in proiectul national de prevenire si combatere a violentei scolare “Pentru o scoala nonviolenta!”;
• Parteneriat cu Gradinita nr.52 & Gradinita GE CE PIC & Liceul Marin Preda in proiectul “Sa citim pentru mileniul III”;
• Parteneriat cu Scoala cu clasele I-VIII Liliesti –Baicoi in proiectul national “Prietenie si cunoastere”;
• Parteneriat cu institutii de cultura (Teatrul Ion Creanga, Circul Globus, Opera Comica, Teatrul Tandarica, Teatrul Excelsior, ….)
• Parteneriate cu familiile elevilor (actiuni comune sau sustinute de membrii familiilor elevilor);
• Actiuni desfasurate la initiativa parintilor (ex: intalniri cu politistul de proximitate, cu un medic, cu un medic stomatolog, cu medicul endocrinolog/nutritionist Virgil Stroescu, cu persoane de cariera, cu campioni olimpici, cu trupe de muzica, organizare cluburi tematice si ateliere de lucru, actiuni cu biserica locala si cu Patriarhia Romana, intalniri, …);
• Lectii in locatii deosebite (Palatul Parlamentului / Camera Deputatilor, Institutul National de cercetari Aerospatiale; Aeroportul Otopeni, Muzeul de Geologie, Muzeul de Istorie a Romaniei, Muzeul Taranului Roman, Muzeul sporturilor, pe Stadionul Federatiei Romane de Atletism, la Ferma de animale, in ateliere mestesugaresti, la Editura ARAMIS, in conventie cu Editura ARTHUR, lectii on-line/parteneriat Editura EDU si Editura ARTHUR, Universitatea TU GRAZ-Austria, learning EDMONDO, …);
• Participarea elevilor la concursurile scolare agreate de MEN sau in parteneriat cu MEN sub egida unor Fundatii / Asociatii;
• Diplome;
• Fise de activitate
- Documente reprezentative pentru activitatea cadrelor didactice din scoala in Mapa reprezentativa (multe alte documente se afla in Mapele fiecarui profesor)
6.k.- CDȘ pentru a sesiza orice aspect care privește legătura acestora cu comunitatea locală;
• Adeverinta participare la concursul “In jurul lumii – Cand biodiversitatea da viata orasului meu” in parteneriat cu APA NOVA in programul educational pentru protejarea mediului;
• Adeverinte - implementarea Programului ROREC (colectarea echipamentelor electronice uzate, colectarea bateriilor uzate) si ECOROM (colectarea selective a deseurilor) in parteneriat cu M.E.N. si Guvernul Romaniei.
- Documente in Mapa repre-zentativaOferta CDS - la alegerea parin-tilor si elevilor
6.l.- orice alte documente, cum ar fi: fotografii, articole din ziare care dovedesc legăturile cu comunitatea
• Fotografii
• Articole de ziar
• Publicatii colective de specialitate;
• Print screen-uri
- Se afla in mapa reprezenta-tiva si in Mapele invatatorilor / dirigintilor / profesorilor
6.m.- interviuri cu reprezentanți ai comunității locale și discuții cu reprezentantul/reprezentanții primarului și reprezentantul/reprezentanții consiliului local care sunt membri ai consiliului de administrație al unității de învățământ.

(7) Atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ

Nr.
crt.
Sursele de informareIndex Observatii
7.a.Statistici privind frecventa,
comportamentul si notele elevilor
• frecventa
- rapoarte EXCEL de comunicare / inregistrare ritmica (lunara) a absentelor elevilor;
- situatii statistice privind numarul absentelor totale / totale motivate, completate la sfarsitul fiecarui semestru pe ultima fila a cataloagelor;
- situatii statistice privind absentele elevilor / clase, completate la sfarsitul fiecarui semestru;
• comportamentul
- medii la purtare trecute semestrial in catalog si in carnetele elevilor;
- situatii statistice privind mediile la purtare la sfarsitul semestrului I;
• notele
- rapoarte EXCEL de comunicare / inregistrare ritmica (periodica) a notelor elevilor
- inregistrarea notelor in cataloage / in carnetele elevilor;
- inregistrarea mediilor in cataloage / in carnetele elevilor;
- completarea situatiei statistice privind promovabilitatea si incheierea situatiei scolare a elevilor la finele semestrului I in cataloage;


- in Mapa Comisiei de monitorizare a absentelor elevilor;
- Dosar – secretariat;
- In Registrul de procese verbale ale Consiliilor profesorale;
- In Mapa Invatatorului / dirigintelui la sectiunea Catalogul personal;
- Pe google.drive;
- In carnetele elevilor.
7.b.Rezultatele la testarile stabilite de unitatea scolara, la testele nationale si la concursuri
-testari stabilite la nivelul comisiilor
-teste nationale
-concursuri
-in Mapa invatatorului / profesorului la sectiunea VI. Evaluare
- in Mapele Comisiilor metodice / catedrelor
-in rapoartele responsabililor de comisii metodice- lb.rom. si matem.
-in raportul privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale -14.03.2014
- in Mapa – concursuri scolare
7.c.Participarea elevilor la activitatile facultative
- grafice de activitati educative scolare, extrascolare si extracurriculare;
- fotografii;
- diplome;
- adeverinte;
-grafice de pregatire suplimentara;
- tabele – semnaturi elevi / parinti / participarea la pregatire, la programe de recuperare, ameliorare, dezvoltare;
- dosare – deplasari in afara incintei scolare;
- procese verbale;
-procese verbale si grafice - activitati desfasurate de Consiliul elevilor.
-in Mapa invatatorului / dirigintelui la sectiunea VII. Actiuni educative
- in Mapele Comisiilor metodice / catedrelor
-in rapoartele responsabililor de comisii metodice, catedra de limba romana si matematematica
-in raportul privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale -14.03.2014
- in Mapa – concursuri scolare
- in Programul activitatilor Consiliului elevilor
7.d.Discutii cu profesorii, elevii, parintii si personalul institutiei de educatie
7.e.Observarea comportamentului elevilor in clasa si in afara clasei, atitudinea lor fata de invatatura si relatiile dintre ei