Raport de activitate 2013-2014

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PIA BRĂTIANU”

Str. Petofi Sandor, nr. 14-16, Sector 1, Bucureşti

Telefon – Fax: 021.222.65.90.

E-mail: scoala17_piabratianu@yahoo.com                                                                     

 

R  A  P  O  R  T

                                                         

asupra activitatii din anul scolar 2013-2014

Anul scolar 2013-2014 a debutat pe 16 septembrie 2013 iar semestrul I  s-a incheiat pe 31 ianuarie 2014.

Festivitatea de deschidere a fost un eveniment deoarece au participat in calitate de invitati dl. Valeriu Zgonea, presedintele Camerei deputatilor, dl. Robert Cazanciuc, ministru de justitie si dl. Remus Pricopie, ministrul educatiei.

In acest an scolar s-a incheiat si Proiectul de reabilitare al scolii, proiect finantat de Primaria Capitalei si toate cele 10 etaje sunt functionale.

Numarul de clase cu care am inceput anul scolar a fost de 24 la ciclul primar si 16 clase la ciclul gimnazial, cu un numar de 650  de elevi la ciclul primar si 395 de elevi la ciclul gimnazial, in toal 1045  de elevi, cu 104 mai multi decat in anul scolar trecut.

La sfarsitul semestrului intai, la clasele primare au plecat 3 elevi si au venit 5 iar la clasele gimnaziale au plecat 3 elevi si au venit 2  .

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

 

In anul scolar 2013-2014 in scoala au predat 24 de invatatori (22 titulari, un pensionar si un consilier psiholog cu plata  in cumul), 28 de  catedre pentu  profesori (titulari, suplinitori,2 pensionari) .Au venit, in urma examenului de titularizare, 3 invatatori si un profesor de educatie fizica.Profesorul de educatie fizica s-a detasat.

S I T U A T I E –  STATUT  INCADRARE SI GRADE DIDACTICE

Invatator – titular 5
Invatator – plata cu ora 1 (Ghinescu Aurelia)
Prof. inv. primar – titular 16
Prof. inv. primar – suplinitor 1 (Voicu Gabriela, pana la 1.09.2014)
Prof. inv. Primar asociat – plata cu ora 1 (Arvay Rozalia)
Profesor – titular 23
Profesor – suplinitor 6
Profesor – plata cu ora 2 (Gaspar M., Ionita Ana)

Grade didactice:

Gradul didactic I 27
Gradul didactic II 12
Gradul didactic definitiv 13
Debutanti 3
Master 13

Activitatea didactica s-a desfasurat in doua schimburi.

Nr. elevi veniti Nr. elevi plecati Nr. elevi promovati Nr. elevi repetenti Abandon scolar Alte situatii Exmatriculati
elevi inscrisi
Primar 10 11 650 0 0 0 0
Gimnazial 7 0 395 0 0 0 0

Promovabilitatea pe scoala a fost de 100% pentru toate clasele.

 

Mediile obtinute de elevii claselor V-VIII:

Medii 10 9-9.99 8-8.99 7-7.99 6-6.99 5-5.99
Nr. elevi 57 288 40 5 1 0
Procent 14,6% 73,6% 10,3% 1% 0.5% 0%

In ceea ce priveste stituatia mediilor la purtare :

Nivel de invatamant note sub 7
TOTAL
Gimnazial 0

Numarul de absente :

Total absente/ unitate 2012-201312730 Total absente/ unitate2013-201416560
Motivate Nemotivate Motivate       Nemotivate
10.392 2.338 13419           3141

Majoritatea absentelor sunt facute din motive medicale dar sunt mai multe fata de anul scolar trecut cu 30%.

Rezultatele la  Testele Nationale si admiterea in liceu :

Disciplina Nr. participanti Nr. note 1-4,99 Nr. note 5-5,99 Nr. note 6-6,99 Nr.note 7-7.99 Nr.note 8-8.99 Nr.note 9-9.99 Nr. note 10
Matematica    74     0 4      6 4 15 32 13
Limba romana   74    3 2     8 17 29 14 1
Media de examen 74 2 1 8 6 28 28 1
Media de admitere 74 1 0 5 4 30 34

De remarcat este faptul ca dintre cei 29 de copiii cu media peste 9 la admitere,16 au avut media mai mare de 9.50, in procent de 55%.

Evaluarile Nationale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a.

Clasa a II-a,Citit:

raspuns corect 1023      86%
raspuns partial corect 60      5%
raspuns incorect 81      6%
raspuns lipsa 37      3%

1

Clasa a II-a Scris:

raspuns corect 882 84%
raspuns partial corect 81 8%
raspuns incorect 75 7%
raspuns lipsa 8 1%

Clasa a II-a Matematica:

raspuns corect 1427 91%
raspuns partial corect 7 0.5%
raspuns incorect 132 8%
raspuns lipsa 6 0.5%

Clasa a IV-a Limba si comunicare:

raspuns corect 1604 93%
raspuns partial corect 50 3%
raspuns incorect 60 3.5%
raspuns lipsa 3 0.5%

Clasa a IV-a Matematica si stiinte:

Raspuns corect 2092 87%
Raspuns partial corect 134 6%
Raspuns incorect 173 6.5%
raspuns lipsa 10 0.5%

Clasa a VI-a Limba si comunicare:

punctaj total 907 89%
punctaj partial 123 11%
punctaj zero 0

Clasa a VI-a Matematica si stiinte:

PUNCTAJ TOTAL 881 57%
Punctaj partial 360 24%
punctaj zero 307 19%

Bursele primite  au fost:

 • Burse sociale, medicale si pentru orfani, in numar de  27

Premiile si menţiunile obţinute pe discipline la olimpiadele scolare, faza nationala si municipiu

 

Nr. Crt. Disciplina Olimpiada  Pr.I Pr.II Pr.III Menţiuni Obs.*
 1.  
Matematica Olimpiada de matematica     1   nationala
 1.  
Geografie Concurs National de geografieTerra   1     nationala
 1.  
Matematica Olimpiada de matematica   1     municipiu
 1.  
Limba engleza Olimpiada Creativitatii in limba engleza 5 2 6 3 municipiu
 1.  
Geografie Concurs National de geografieTerra   3     municipiu
 1.  
Geografie ConcursNational de geografie Terra     3   municipiu
 1.  
Istorie Olimpiada de isotrie       1 municipiu
 1.  
Chimie Concurs National de chimie Lazar Edeleanu       1 municipiu
 1.  
Religie Olimpiada de religie       1 municipiu

MANAGEMENTUL SCOLAR

 

MANAGEMENTUL SCOLAR

 

Activitatile la nivelul compartimentului managerial au constat in :

-pregatirea unitatii scolare in vederea deschiderii anului scolar.

-organizarea si desfasurarea examenelor de corigenta, validare situatiei scolare.

-asigurarea resurselor umane si materiale necesare desfasurarii activitatii scolii.

-managerierea evaluarii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic

-obtinerea avizului de functionare a unitatii scolare din punct de vedere al protectiei muncii

-elaborarea planurilor manageriale la toate nivelele.

-reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioara, validarea si respectarea acestuia.

-lansarea eventualelor proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte zone.

-emiterea de decizii si note de serviciu in vederea realizarii obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala.

-transmiterea catre inspectoratul scolar general a proiectului planului de scolarizare aprobat de consiliul de administratie si de consiliul profesoral.

-numirea invatatorilor si dirigintilor la clase la propunerea comisiilor si catedrelor metodice, potrivit principiului continuitatii si performantelor educationale.

-stabilirea componentelor formatiunilor de studiu.

-reactualizarea organigramei

-numirea echipei de intocmire a orarului unitatii de invatamant, verificarea si aprobarea acestuia de catre director.

-numirea sefilor catedrelor si a sefilor de comisii metodice, avizarea programelor de activitate ale acestora .

-alegerea membrilor consiliului de administratie de catre consiliul profesoral

-stabilirea colectivelor pe domenii, precum si stabilirea responsabilitatilor membrilor consiliului de administratie.

-vizarea fiselor postului pentru personalul angajat conform legii .

-elaborarea proiectelor de incadrare pe discipline de invatamant urmarind respectarea principiului continuitatii.

-asigurarea aplicarii planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare prin sefii catedrelor si a comisiilor metodice.

-elaborarea instrumentelor de evaluare a intregii activitati desfasurate in scoala cu avizul consultativ al sindicatelor.

-efectuarea asistentelor la ore de catre directori, si de seful de catedra.

-monitorizarea activitatii de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

-aprobarea graficului serviciului pe scoala al personalului didactic , avand atributiile specificate in regulamentul intern si in procedurile aferente.

-aprobarea graficului desfasurarii tezelor semestriale ; coordonarea activitatilor  de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite pentru elevii care participa la olimpiade, concursuri si festivaluri nationale si internationale.

-aprobarea regulamentului de functionare a cercurilor sportive si cultural-artistice ale elevilor din scoala.

-verificarea completarii cataloagelor si a documentelor scolare

-fluidizarea transmiterii tuturor actelor normative de la ISMB catre cadrele didactice.

 

ORGANIZAREA DE CONCURSURI

 

1.In luna octombrie am organizat Concurs pentru ocuparea postului de educatie fizica, post ocupat de un profesor calificat.Pentru buna desfasurare a concursului, am respectat cu strictete legislatia in vigoare si am avut colaboratori externi pentru comisii.Concursul a fost atent monitorizat de Inspectoratul scoalr al sectorului 1, inspector de personal.

2.In luna decembrie am organizat concurs pentru ocuparea postului de analist programator ajutor.Concursul a fost desfasurat in conditii stricte de legalitate. Castigatorul concursului, fiind angajat al scolii a primit postul ca jumatate de norma , in cumul.

3.In luna noiembrie, am angajat prin detasare un secretar.

4. In luna ianuarie, am angajat prin detasare o femeie de serviciu.

 

INSPECTII EFECTUATE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR

 

 

AUDIT EFECTUAT DE CURTEA DE CONTURI:

 

OBIECTIVELE AUDITULUI :

 

–       Analizarea contractelor economice incheiate conform Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si rectificarilor ulterioare pentru urmatoarele titluri:

 • Cheltuieli de investitii
 • Cheltuieli materiale

CONCLUZII AUDIT:

 

Documentele prezentate au fost foarte bine intocmite, motiv pentru care am primit felicitari.

S-a dispus returnarea sumei de 5224 de lei la bugetul de stat, reprezentand 50% din sumele de bani incasate in extrabugetarul scolii, asa cum prevede Legea 213/1996

 

 

 

AUDIT EFECTUAT DE INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI:

 

 

OBIECTIVELE AUDITULUI:

 

Verificarea modului de angajare si utilizare a sumelor allocate pentru finantarea de baza pe

baza costurilor standard per elev, pentru anul 2013

CONCLUZIILE AUDITULUI:

Toate procedurile au fost respectate;

Numarul mediu de elevi/clasa este de 26, mai mare decat media acceptata pentru costul standard/elev;

Au fost emise correct deciziile;

Toate operatiunile au fost corect consemnate in documente;

S-a verificat corectitudinea, legalitatea si exactitatea platilor efectuate pentru cheltuielile de personal si s-a constata ca sunt corecte, legale si exacte. Nu au fost facute recomandari.

INSPECTIE TEMATICA –1-10 SEPTEMBRIE

OBIECTIVE:

Verificarea conditiilor si pregatirea inceperii noului an scolar

Realizarea lucrarilor de igienizare

Autorizarea sanitara

Asigurarea fondului de manuale

Orarul scolii

Incadrarea cu personal didactic

Planul de paza al unitatii

CONCLUZII:

Toate obiectivele au fost indeplinite. Toate documentele solicitate au fost corect intocmite , neexistand recomandari.

INSPECTIE TEMATICA – 17-27 SEPTEMBRIE

 

OBIECTIVE:

–       Validarea situatiei la invatatura la sfarsitul anului scolar 2012-2013

–       Completarea documentelor de studii

–       Verificarea modului in care s-au facut transferurile de elevi

–       Incheierea situatiei elevilor corigenti

–       Realizarea si respectarea orarului unitatii

–       Respectarea legalitatii privind evaluarea cadrelor didactice

–       Verificarea stadiului realizarii documentelor proiective

–       Verificarea  componentei  formatiunilor  de studiu

–       Verificarea incadrarilor

CONCLUZII:

Toate obiectivele au fost indeplinite. Toate documentele solicitate au fost corect intocmite , neexistand recomandari.

INSPECTIE TEMATICA – OCTOMBRIE

OBIECTIVE:

–       Verificarea constituirii Consiliului de administratie al scolii si stabilirea atributiilor membrilor

–       Verificarea emiterii deciziilor pe comisiile permanente

–       Verificarea Tematicii CP si CA

–       Verificarea intocmirii Planului managerial al scolii, al Planului managerial pentru activitatile extrascolare si al Programului de activitatilor educative

–       Verificarea revizuirii Regulamentului intern

CONCLUZII

Toate obiectivele au fost indeplinite cu exceptia faptului ca nu s-a efectuat exercitiul de evacuare si stingere  a incendiilor .

Toate documentele solicitate au fost corect  intocmite, respectand legislatia in vigoare .

INSPECTIE TEMATICA – DECEMBRIE

OBIECTIVE:

–       Prezentarea  in sedintele Consiliului  Profesoral  si de Administratie  a metodologiilor  de organizare  si desfasurare  a examenelor nationale

–       Verificarea modului de desfasurare a sedintelor cu parintii, grafice, ritmicitate,tematica, mod de informare,comunicarea parinte-elev/cadru didactic

–       Asistentele la ore ale directorilor  unitatilor  scolare

–       Verificarea  portofoliilor  de activitate  ale comisiilor pentru combaterea  absenteismului  si abandonului,comisiei pentru asigurarea  serviciului  pe scoala, comisiei pentru ritmicitatea  notarii, comisiei pentru monitorizarea frecventei  ;

–       Pregatirea incheierii semestrului I

CONCLUZII

Toate obiectivele au fost indeplinite. Toate documentele solicitate au fost corect intocmite , neexistand recomandari.

INSPECTIE TEMATICA – IANUARIE

OBIECTIVE:

-Verificarea prezentării în ședințele Consiliului Profesoral și de Administrație a metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale – a testărilor la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, de Evaluare Naţională, de Admitere şi Bacalaureat, competenţe profesionale  în anul şcolar 2013-2014;

-Verificarea măsurilor organizatorice privind buna desfășurare a simulărilor examenelor naționale;

-Verificarea modului de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii –  ritmicitate, modul de informare, tematica ședinței, comunicarea învățător/profesor diriginte – părinți; concluzii de pe urma acestor activităţi;

-Asistenţele la ore ale directorilor unităţilor şcolare și verificarea fișelor de asistență la clasă ale directorilor unităţilor şcolare;

-Verificarea portofoliilor de activitate ale comisiilor pentru combaterea absenteismului și abandonului şcolar, comisiei pentru ritmicitatea notării, comisiei pentru monitorizarea frecvenței;

-Verificarea informării elevilor și părinților privind desfășurarea cursurilor gratuite pentru clasele I-IV, V-VIII, IX-XII și respectiv, a activităților desfășurate în cadrul Centrului de Excelență în Matematică, începând din data de 18 ianuarie 2014, organizate de către Centrul de Proiecte și Programe Educative pentru Copii și Tineret din cadrul Primăriei Municipiului București;

-Pregătirea încheierii în bune condiții a semestrului I, anul şcolar 2013-2014;

-Consilierea managerială a directorilor unităților de învățământ preuniversitar;

-Diverse.

CONCLUZII

Toate obiectivele au fost indeplinite. Toate documentele solicitate au fost corect intocmite , neexistand recomandari.

INSPECTIE TEMATICA –FEBRUARIE

 

OBIECTIVE

– Verificarea încheierii situaţiei şcolare şi a modului de validare a acesteia pe semestrul I, anul şcolar 2013-2014;

– Evaluarea proiectării şi organizării activităţii pe semestrul al II-lea, anul şcolar 2013-2014;

– Verificarea modului de realizare a transferurile de elevi, a modului de organizare a examenelor de diferenţă pentru elevii transferaţi, în condiţiile schimbării profilului, filierii sau specializării (cf. prevederilor legale în vigoare);

– Verificarea modului de realizare şi de validare a Raportului de activitate pe semestrul I, anul şcolar 2013-2014;

– Verificarea parcurgerii ritmice a materiei;

– Verificarea modalităţii de proiectare şi desfăşurare a activităţilor instructiv-educative pe semestrul al II-lea, anul şcolar 2013/2014;

– Verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul I, anul şcolar 2013-2014;

– Verificarea situaţiei absenţelor;

– Consilierea managerială a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar;

– Diverse.

CONCLUZII

Toate obiectivele au fost indeplinite. Toate documentele solicitate au fost corect intocmite , neexistand recomandari.

INSPECTIE TEMATICA –IUNIE

 

OBIECTIVE

-Verificarea modului de respectare și aplicare a prevederilor legale privind frecvența și notarea ritmică;

-Verificarea pregătirii elevilor pentru examenele naționale – Evaluare Națională și Bacalaureat 2014;

-Verificarea modului de participare a cadrelor didactice la cursurile de formare continuă/perfecționare în anul școlar 2013-2014;

-Verificarea completării documentelor școlare la finele anului școlar 2013-2014;

-Verificarea pregătirii unităților de învățământ pentru examenele naționale 2014;

-Consilierea managerială a directorilor unităților de învățământ preuniversitar;

-Diverse.

CONCLUZII

Toate obiectivele au fost indeplinite. Toate documentele solicitate au fost corect intocmite , neexistand recomandari.

INSPECTIE MEN PENTRU ORELE DE CONSILIERE DECEMBRIE

ACTIVITATI:

Asistenta la lectii, analiza,autoevaluare,evaluare si consiliere

Analiza documentelornsi a activitatilor catedrei si consilierea membrilor catedrei

  CONCLUZII

Calificativele obtinute au fost:  BINE

 

INSPECTIE SCOLARA GENERALA in perioada martie-aprilie 2014

Obiectivele inspectiei

1.Managementul scolar, managementul calitatii, dezvoltarea institutional, eficienta atragerii folosirii resurselor(umane, financiare, material si informationale), respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor

2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar

3. Activitatea personalului didactic(proiectare, predare-invatare, evaluare, reglare/remediere, diferentiere a demersului educational)

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare)

5. Modul in care unitatea de invatamant sprijina si incurajeaza dezvoltarea personala a elevilor si motivatia acestora in invatare(consiliere, orientere scolara, asistenta individualizata), respectand principiile educatiei incluzive si asigurarea egalitatii de sansa

6.Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează scoala

Disciplinele inspectate:

 • Profesori învăţământ primar/învăţători
 • Lb.română
 • Lb.germană
 • Lb.engleză
 • Istorie
 • Geografie
 • Ed.fizică
 • Ed.muzicală

La toate cele 7 arii tematice calificativul obtinut a fost BINE, calificativ maxim.

In anul scolar trecut, pe langa cele 18 inspectii mai sus mentionate au fost numeroase controale ale Directiei de sanatate publica si Directiei Sanitar-veterinare, controale care se fac in mod curent in scoala, in fiecare an.

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA SI EXTRASCOLARA

 

 

Activitatea educativa extracurriculara si extrascolara din scoala noastra demonstreaza o participare si implicare  activa a cadrelor didactice din scoala, mai ales in ceea ce priveste resursa de timp alocat acestor activitati, majoritatea acestor activitati desfasurandu-se in timpul liber al celui implicat. Pentru a eficientiza diseminarea rezultatelor celor mai importante activitati educative extracurriculare si extrascolare, propun o prezentare semestriala a acestora intr-un consiliu profesoral – intr-o sectiune de 15 minute ( activitatea, obiective propuse, nr. De elevi implicati, nr. De cadre didactice implicate, criterii de evaluare a activitatilor educative, evaluarea activitatii educative scolare si extrascolare si  impactul acestora la nivelul scolii si al comunitatii).

 

 

PROIECTELE SCOLII Pia Bratianu

Invatarea limbii chineze

Ministrul Educatiei a acceptat sa faca solicitarea ca un profesor de limba chineza sa vina sa predea in scoala noastra, conform Ordinului de Ministru nr.4821/20.08.2013. Lectiile de limba chineza sunt gratuite. Parintii copiilor care participa la cursurile de limba chineza ii asigura d-nei profesoare cazarea si masa la cantina scolii.  Catedra de limba engleza, prin d-nele Cucu Doina si Ana Sima alaturi de directorul scolii manageriaza legatura cu profesorul de limba chineza si copii implicati in proiect. Am deschis un grup de discutie pentru o buna comunicare cu parintii acestor copii.

Proiectul Scoala Pia pe google drive

 

Este un proiect care se adreseaza direct cadrelor didactice din scoala. In urma studierii dosarelor personale, am constatat cu durere ca au fost taiati multi copaci pentru a pune in dosare hartii, unele fara nicio relevanta.

Am  propus,si colegii profesori au acceptat ca in perioada imediat urmatoare toate documentele relevante privind activitatea scolii sa fie incarcate pe GOOGLE DRIVE.Fiecare catedra sa aiba propria pagina si documentele sa fie publice pentru intreaga catedra.

(https://drive.google.com/?urp=http://www.google.ro/accounts/Logout2?hl%3Den_US%26ser&authuser=0#my-drive)

Colectarea datelor privind notarea ritmica si numarul de absente

Datele se colecteaza lunar,de la fiecare invatator si de la fiecare professor.

Am convenit asupra unui model de tabel.Pentru invatatori sunt trecute in tablel toate discilinele din catalog  iar pentru profesori sunt trecute toate clasele la care preda.

Acest tabel este trimis prin posta electronica pe adresa de mail: notareritmicapia@gmail.com si  absentepiabratianu@gmail.com de catre fiecare cadru didactic.

Responsabilul comisiei primeste electronic tabelele  pana pe data de 5 a fiecarei luni.Intocmeste pe baza lor un tabel final si un raport.

Avertizeaza in scris profesorii/invatatorii care nu au numar suficient de note.

Sistemul acesta il avem implementat in scoala de 3 ani si este foarte eficient.

Site-ul scolii

www.scoala17pb.ro

Site-ul scolii este modul nostru de a ne prezenta si o facem schimband forma acestuia destul de des. Suntem la a treia varianta de site din 2008. Ultima varianta de site se adreseaza in primul rand posesorilor de gadgeturi. Pe langa informatiile obisnuite (despre inscrierea la clasele primare, lista copiilor admisi la clasele primare,rapoarte de activitate, oferta educationala, despre cantina si semiintenat, activitati si proiecte,) ne dorim un site interactiv si care sa mentina o legatura permanenta cu copiii din scoala si cu parintii.

ALTE PROIECTE CARE SE DESFASOARĂ IN ȘCOALĂ

 1. Comenius-vizită pregătitoare, parteneri din Bulgaria, Spania, Italia, Portugalia, Turcia;
 2. Proiect e-twinning “Take german!Talk to me!Sprich mit mir! Ich kann Deutsch!”, in parteneriat cu școli din Germaina, Spania, Italia, Turcia;
 3. Proiect  Deutschklasse in cadrul proiectului “Ziua Europeană a limbilor”Comisia europeana;
 4. Proiect e-twinning “Ich und meine schule”, parteneri din Polonia, Slovacia, Grecia, Finlanda, Croatia;
 5. Proiect e-twinning “ The Numbers travel around the world”, parteneri din Portugalia, Germania, Polonia, Romania;
 6. Proiect e-twinning “Improuve logical thinking through games”, parteneri din Turcia, Grecia , Croatia, Romania, Bulgaria, Anglia
 7. Proiect e-twinning “Youth murals”, in parteneriat cu Polonia, Spania, Grecia, Turcia, Portugalia, Anglia, Germania ;
 8. Proiect international MATHEMULTITRAINING (on-line) cu Universitatea TUZGRAZ din Austria;
 9. Proiect naţional “Zâmbetul din cutie”, in parteneriat cu ISMB, Romaero Baneasa, Asociatia de fotbal corporatist;
 10. Proiect national “Laboratorul verde al reciclării”, in parteneriat cu M.E.N., Ministerul Mediului si Schimbarilor climatice, Eco Rom Ambalaje;
 11. Proiect de voluntariat “O şansă caldă”, realizat in parteneriat de catre Asociatia Șansa Ta, La Cantine de Nicolai, Sonimpex Topoloveni, Fundatia pentru sănătate Orhideea Spa, Scoala Pia Brătianu, Smart Event, Danone România;
 12. Proiect naţional “ Şi eu trăiesc sănătos”, realizat in parteneriat de M.E.N si Fundația PRAIS;
 13. Proiect național “Educatia medicala si de prim ajutor”, realizat in colaborare de STS si ISMB;
 14. Proiect municipal “Micul fermier”, înscris in calendarul ISMB;
 15. Comenius formare, “ICT as a tool for intercultural and media communication”, PT-2013-102-002;
 16. Proiect interjudeţean “Picături de vise în culoare” initiat de ISMB si IS1;
 17. Proiect judetean ”Florile, pasiunea mea”proiect in colaborare cu Școala 79;
 18. Proiect național “Pentru o scoala nonviolenta” inițiat de ISJ Tulcea;
 19. Proiect internațional “Saptamana FARE” – lupta împotriva discriminării de orice fel, proiect al Comisiei europene si sustinut de UEFA;
 20. Proiect naţional Junior Achievement, realizat in parteneriat de MEN si Junior Achievement ;
 21. Campania educationala FII MAI BUN! (prevenirea si combaterea violentei scolare);
 22. Proiect educational ZIUA RESUSCITARII / 112 – NUMAR UNIC DE APEL IN CAZ DE URGENTA;
 23. Proiect national “Toamna-fantezie şi culoare”, in cadrul proiectului “Natura inspira si daruieste”, proiect in calendarul MEN;
 24. Proiect ROREC, realizat in parteneriat cu Asociatia Româna pentru reciclare;
 25. Proiect national “Tu reciclezi, noi te premiem”, proiect sustinut de ECOTIC BAT si Ministerul mediului si schimbărilor climatice ;
 26. Proiect national “Scoala pentru o Românie verde”, program patronat de Ministerul mediului si schimbărilor climatice;
 27. Ecoolimpiada elevilor initiat de ECOROM si MEN;
 28. Proiect national “Tara lui Andrei”, in parteneriat cu Petrom;
 29. Proiect national “Un zambet, o floare, un pic de culoare” in cadrul proiectului “Natura inspira si daruieste”, proiect in calendarul MEN ;
 30. Open Space Discovery, proiect european.
 31. Pagini wiki –revista clasei a II-a A;
 32. Pagini LearningApps cu jocuri create pentru clasă;
 33. Pagina Edmondo a clasei a II-a A, Nicoleta Craciun si a claselor gimnaziale unde predă  profesorul Adrian Mihiotis;

 

 

 

Lista cu participarea elevilor la proiecte si parteneriate

Nr.crt. Tip de proiect Parteneri Nr. elevi Procent
Educatie pentru sanatate(Si eu traiesc sanatos;Let-s do it;Ziua mondiala a curateniei;) ISMB,MEN,SETS,Agentia antidrug, cabinet medicale,Primaria Capitalei, Primaria sector1, Crucea rosie sector1 520 49%
Proiecte de voluntariat() ISMB, Romaero Baneasa, Asociatia de fotbal corporatist;Asociatia Șansa Ta, La Cantine de Nicolai, Sonimpex Topoloveni, Fundatia pentru sănătate Orhideea Spa, Scoala Pia Brătianu, Smart Event, Danone România; 750 71%
Proiecte privind reciclarea Ministerul Mediului si Schimbarilor climatice, Eco Rom Ambalaje;MEN; 550 52%
Proiecte educatie catateneasca Școala 79; ISJ Tulcea; Comisia europene si sustinut de UEFA; MEN si Junior Achievement ; 350 33%
Proiecte pentru promovarea non-violentei Politia sector1,Sectia 4 Politie,Primaria sector1,ISMB,Muzeul militar,Agentia antidrog 1000 95%
Proiecte internationale e-Twining, Universitatea TuzGraz-Austria,Comenius, Comisia europeana 400 38%

Lista cu participarea elevilor la activitati extracurriculare

Nr.crt. Tip de activitate Nr. elevi Procent
Concursuri scolare pe discipline 800 76%
Cercuri scolare 200 19%
Activitati educative desfasurate in scoala(pianul-instrumentul meu preferat;Ora de muzica;Intalnire cu arta;Clubul de lectura) 1000 95%
Activitati educative pe teme ecologice 550 52%
Activitati educative pe teme privind drepturile omului 300 28%
Activitati sociale si de voluntariat 1000 95%
Lectii de limba chineza 80 7%
Activitati sportive 450 43%

 

Principalele dotari/ amenajari realizate in unitate :

 

–       Legatura la internet in fiecare sala de clasa

–       Sistem audio-video in fiecare sala de clasa (ecrane ce pot fi conectate la computer pentru ca predarea sa se faca cu softuri educationale)

–       Laborator informatizat de limbi moderne(sistem format din computer si 30 de terminale, fiecare elev lucrand independent)

–       Videoproiectoare

–       Dvd-uri portabile

–       Laptopuri pentru majoritatea catedrelor

–       Copiatoare in cancelarie si in cabinete metodice pentru a fi utilizate de  cadrele didactice

–       Dotarea intregii scoli cu mobilier scolar

–       Sistem de monitorizare video

–       Amenajarea terenului de sport

–       Dotarea bucatariei cu utilaje și aparatura modernă și a salii de mese

–       Amenajarea  mansardei din corpul A unde vor functiona: cabinet de limba chineza,un laborator cu 15 calculatoare, atelier de picture si o sala de auditii musicale

–       Tot la mansarda sunt functionale 5 cabinete metodice.

 

 

ACTIVITATEA DIDACTICA

 

La nivelul fiecarei arii curriculare au fost intocmite planificari calendaristice,in conformitate cu programele scolare,urmarindu-se buna pregatire a elevilor si parcurgerea integrala a materiei.

Metodele de predare au fost clasice in general, folosindu-se la anumite discipline softuri educationale, prezentari PowerPoint,etc.

Elevii au raspuns foarte bine la aceasta schimbare, aceasta vazandu-se in promovabilitate, numarul de medii peste 9 si numarul de absente nemotivate.

Sefii de catedra  au facut inspectii la clasa si sedinte de catedra pe diverse teme:

–          stabilirea atributiilor membrilor de catedra,

–          discutarea planurilor cadru si intocmirea planificarilor calendaristice

–          stabilirea programului si tematicii sedintelor metodice,

–          stabilirea programului de pregatire suplimentara pentru olimpiade si concursuri sau proiecte,

–          discutarea si analizarea rezultatelor la testele predictive,

–          prelucrarea metodologiei pentru examene si admitere la liceu si a metodologiei privind desfasurareaolimpiadelor,etc

Materia pentru anul scolar 2013-2014 a fost parcursa in proportie de 100% pentru fiecare disciplina.

 

 

 

Comisia invatatorilor:

 

Activitatea Organizatori/ coordonatori Clasa Numele cadrelor didactice participante
Proiecte / programe ( vor fi enumerate doar cele iniţiate de şcoală )ü  “Zambetul din cutie”ü  “O sansa calda”  ü  “Saptamana Prieteniei”

 

 

ü  “Campionatul de joaca”

 

 

ü  “Saptamana FARE – lupta impotriva discriminarii de orice natura”

 

 

 

ü  “Cu mama si cu tata la scoala”

 

 

ü  “Cel mai indragit educator”

 

 

ü  “Crosul inimii”

 

 

ü  “Sa mancam sanatos!”

 

 

ü  “Detinerea si  folosirea materialelor pirotehnice”

 

ü  Comportamentul in caz de cutremur

 

ü  Clubul de lectura

Asociatia SANSA TACoordonator la nivelul scolii:profesor Radescu GeorgetaCoordonator la nivelul scolii:

Profesor Ionita Elena

Coordonator la nivelul clasei:

Profesor Craciun Nicoleta

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Neacsu Maria

Profesor Ionita Elena

Coordonator la nivelul clasei:

Profesor Neacsu Maria

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Puiu Andreea

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Puiu Andreea

Fundatia SCOALA PENTRU SANATATE

Coordonator la nivelul  clasei:

Profesor Constantin Adriana

Agent de politie Badea Marian

Coordonator la nivelul clasei:

Profesor Neacsu Maria

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Neacsu Maria

 

II A

IV A

P E

IV B

P D

IV A

P E

P E

III A

IV A

IV A
III A
III D

toţi învăţătoriitoţi învăţătorii

Profesor Craciun Nicoleta

Profesor Neacsu Maria

Profesor Puiu Andreea

Profesor Serbu Elena

Profesor Ionita Elena

Profesor Neacsu Maria

Profesor Puiu Andreea

Toti invatatorii

Toti invatatorii

Profesor Neacsu Maria

Profesor Neacsu Maria

Profesor Constantin Adriana

Profesor Nedelcu Gabriela

Concursuri ü  Euclid – Comunicare in limba romana ü  Euclid – Matematica ü  Comper – Limba romana ü  Comper – Matematica  

ü  Florile, pasiunea mea! (creatie literara, creatie plastica, colaje)

 

 

 

ü  “TOAMNA – fantezie si culoare” (creatie plastica)

 

 

 

 

ü  “Copiii din intreaga lume sunt prieteni”(creatie plastica)

Coordonator la nivelul scolii:Invatator Manciu Elena (S I)Profesor Ionescu Maria (S II)Coordonator la nivelul scolii:Profesor Neacsu Maria

Scoala Gimnaziala nr.75/initiator

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Ionescu Maria

Scoala Gimnaziala Teofil Valcu / initiator

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Voicu Veronica

Minsk – Republic of Belarus / initiator

Coordonator la nivelul scolii:

Profesor Voicu Veronica

II C

III B

IV C

III C

III C

toţi învăţătoriitoţi învăţătorii

Profesor Ionescu Maria

Profesor Barbu Viorica

Profesor Iordache Cristina

Profesor Voicu Veronica

Profesor Voicu Veronica

Lectorate cu părinţii (la nivelul comisiei invatatorilor) ü  “Agresivitatea la copii” (S I) ü  “Parinte bun” (S II) Organizatori:Comisia metodica a invatatorilorComisia pentru prevenirea si combaterea violentei scolareCoordonatori:Neacsu Maria, responsabil Comisie metodicaIonita Ileana, responsabil comisie prevenirea violentei scolarePreda Florentina,  consilier scolar toţi învăţătorii
Altele ( conferinţe, simpozioane etc)ü  “Festivalul fulgilor de nea”ü  Festivalul sanselor tale  Primaria Bucuresti / organizator P A Invatator Racea Loredana
ü  “Ziua Internationala a resuscitarii” – “112 – numar unic de apel in caz de urgenta” STS – UM 0572 BucurestiCoordonator la nivelul scolii:Profesor Neacsu Maria IV AIII AIII D Profesor Neacsu MariaProfesor Constantin AdrianaProfesor Nedelcu Adriana
ü  “Laboratorul verde al reciclarii” Coordonator la nivelul scolii:Profesor Neacsu Maria III A III BIII CIII DIII E Profesor Constantin AdrianaProfesor Barbu VioricaProfesor Voicu VeronicaProfesor Nedelcu AdrianaProfesor Arvay Rozalia
ü  SETS “Miscare si distractie!” Coordonator la nivelul scolii:Profesor Ionescu Maria II CP A Profesor Ionescu MariaInvatator Racea Loredana
ü  “Sunt primul ajutor!” Institutul FundeniInstitutul Matei BalsSocietatea Romana de Hematologie P B Profesor Pele Ruxandra
ü  “Junior Achievement” (“Noi insine”; “Sa ne cunoastem mai bine”; “Comunitatea Noastra”, “Familia mea”, “Economia noastra”, “Orasul meu”) Coordonatori la nivelul clasei:Invatator Racea LoredanaInvatator Branzan MarianaProfesor Zeronian CarmenProfesor Cozma Ana MariaProfesor Voicu AlinaProfesor Pele Ruxandra

Profesor Burlan Cristina

Profesor Ionescu Maria

Invatator Manciu Elena

Invatator Ionescu Daniela

Profesor Barbu Viorica

Profesor Iordache Cristina

Invatator Durdun Petre

P AP BP CP EI AI BI C

II C

II D

II B

III B

IV C

IV D

Invatator Racea LoredanaInvatator Branzan MarianaProfesor Zeronian CarmenProfesor Cozma ana M ariaProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan Cristina

Profesor Ionescu Maria

Invatator Manciu Elena

Invatator Ionescu Daniela

Profesor Barbu Viorica

Profesor Iordache Cristina

Invatator Durdun Petre

 

ü  Concurs de recitari“Eminesciana”  Coordonatori la nivelul clasei:Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian CarmenProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan Cristina P CP DI AI BI C Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian CarmenProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan Cristina
ü  Expozitii scolare tematice“Toamna in culoare”“Toamna aurie”“Saptamana Prieteniei”“Drapelul national”“Iarna copiilor”“Iarna argintie”

“Florile, pasiunea mea!”

 

Coordonatori la nivelul clasei:Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian CarmenProfesor Cozma Ana MariaProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan Cristina

Profesor Craciun Nicoleta

Profesor Ionescu Maria

Profesor Frone Cristina

Profesor Barbu Viorica

Profesor Iordache Cristina

Invatator Durdun Petre

P CP DP EI AI BI CII A

II C

II E

III B

IV C

IV D

Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian CarmenProfesor Cozma Ana MariaProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan CristinaProfesor Craciun Nicoleta

Profesor Ionescu Maria

Profesor Frone Cristina

Profesor Barbu Viorica

Profesor Iordache Cristina

Invatator Durdun Petre

ü  Expozitii personale ale elevilor Invatator Durdun Petre IV D Invatator Durdun Petre
ü  “Dintisorul sanatos”  Coordonatori la nivelul clasei:Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian Carmen P CP D Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian Carmen
ü  Spectacol “Opera comica”  Coordonatori la nivelul clasei:Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian CarmenProfesor Frone Cristina P CP DII E Profesor Ionita ElenaProfesor Zeronian CarmenProfesor Frone Cristina
ü  Excursii scolare Coordonatori la nivelul clasei:Invatator Racea LoredanaInvatator Branzan MarianaProfesor Craciun NicoletaProfesor Ionescu MariaProfesor Frone CristinaInvatator Manciu Elena

Invatator Ionescu Daniela

Profesor  Constantin Adriana

Profesor Barbu Viorica

Profesor Nedelcu Adriana

Profesor Iordache Cristina

P AP BII AII CII EII DII B

III A

III B

III D

IV C

 

Invatator Racea LoredanaInvatator Branzan MarianaProfesor Craciun NicoletaProfesor Ionescu MariaProfesor Frone CristinaInvatator Manciu ElenaInvatator Ionescu Daniela

Profesor Constantin Adriana

Profesor Barbu Viorica

Profesor Nedelcu Adriana

Profesor Iordache Cristina

 

ü  Tabara scolara  Coordonatori la nivelul clasei:Invatator Racea LoredanaProfesor Ionescu MariaProfesor Barbu VioricaProfesor Voicu VeronicaProfesor Iordache Cristina P AII CIII BIII CIV C Invatator Racea LoredanaProfesor Ionescu MariaProfesor Barbu VioricaProfesor Voicu VeronicaProfesor Iordache Cristina
ü  Cerc scolar Coordonatori la nivelul clasei:Profesor Zeronian CarmenProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan CristinaProfesor Craciun NicoletaProfesor Ionescu Maria

Profesor Frone Cristina

Profesor Barbu Viorica

Profesor Constantin Adriana

Profesor Neacsu Maria

Profesor Serbu Elena

Profesor Iordache Cristina

Invatator Durdun Petre

P CI AI BI CII AII CII E

III B

III A

IV A

IV B

IV C

IV D

Profesor Zeronian CarmenProfesor Voicu AlinaProfesor Pele RuxandraProfesor Burlan CristinaProfesor Craciun NicoletaProfesor Ionescu MariaProfesor Frone Cristina

Profesor Barbu Viorica

Profesor Constantin Adriana

Profesor Neacsu Maria

Profesor Serbu Elena

Profesor Iordache Cristina

Invatator Durdun Petre

 

ü  ROREC “Patrula de reciclare” Coordonatori la nivelul scolii:Profesor Zeronian Carmen toti invatatorii
ü  “Si eu traiesc sanatos!” Fundatia PRAISCoordonator la nivelul scolii:Nedelcu Gabriela II DII BIII BIII C toti invatatorii
ü  Exercitii de simulare a incendiilor Coordonatori la nivelul scolii:Profesor Ciuchita Raluca toti invatatorii
ü  “Pozitia corecta a corpului” Coordonator la nivelul scolii:Profesor Constantin Adriana II AIII AIV A Profesor Craciun NicoletaProfesor Constantin AdrianaProfesor Neacsu Maria
ü  ‘Calatoreste in trecut” – lectie / invitatie Muzeul Geologic & Discovery Chanel Muzeul de GeologieDiscovery Chanel II A Profesor Craciun Nicoleta
ü  Vizite tematice– INCAS (Institutul National de Cercetari Aerospatiale)– Hangarul Aeroportului Otopeni– Muzeul de Istorie a Romaniei– Muzeul Sporturilor– Clinica DENT-ESTET INCAS /Coordonator la nivelul scolii:Profesor Neacsu Maria IV AIV B Profesor Neacsu MariaProfesor Serbu Elena
ü  “Sfaturi  mari pentru cei mici” DGPMB-agent Radoi ClaudiaCoordonator la nivelul clasei:Invatator Durdun Petre IV D Invatator Durdun Petre
ü  Concursul “Si eu sunt cetatean european”, organizat de Ministerul Fondurilor Europene Coordonator prof. Petre Marian IIIC Prof.inv.prim.Voicu Veronica

 

 

 

Catedra de matematica:

 1. Olimpiada de matematica
 • Faza pe scoala – au participat:

140 de elevi din care 50 elevi clasa a V-a

33 elevi clasa a VI-a

30 elevi clasa a VII-a

28 elevi clasa a VIII-a

 • Faza pe sector – au participat:

14 elevi clasa a V-a

12 elevi clasa a VI-a

5 elevi clasa a VII-a

17 elevi clasa a VIII-a

Premii:

Faza pe sector: premiul III Stegarescu Noleta (6B)-prof. Ciobanu Venera,

Premiul II Manolache Stefan (7C)- prof. Ciobanu Venera

Faza pe municipiu: premiul II Manolache Stefan (7C)

Faza pe tara: Medalie de bronz  Manolache Stefan (7C)

 1. Concursul national de matematica „ EUCLID”

ETAPA III

cl.5 :  4 mentiuni

cl.6:2 premiu I, 2 premii II, 3 premii III, 3 mentiuni

cl.7:3 premiul I, 2 premiul II, 2 premiul III, 1 mentiuni

cl.8:1 premiul I, 1 premiul II, 1 premiul III,5 mentiuni

ETAPA II

cl.5: 17premii I, 11 premii II, 20 premii III,17 mentiuni

cl.6: 1 premii I, 1 premii II, 3 premii III si 16  mentiuni

cl.7: 2 premiu I, 2  premii II, 4 premii III si 11  mentiuni

cl.8:2 premiu I ,3 premii II, 1 premiul III si 5 mentiuni

ETAPA I

cl.5: 11 premii I, 6 premii II, 15 premii III, 28 mentiuni

cl.6: 3 premii I, 3 premii II, 6 premii III, 11 mentiuni

cl.7: 2 premii I, 5 premii II, 3 premii III, 13 mentiuni

cl.8: 4 premii I, 4 premii II, 4 premii III, 8 mentiuni

 

Catedra de limba si literatura romana

 

Activităţi extracurriculare:

Prof. Ionescu Florin

–          Excursie interactivă la Poiana Braşov (jud. Braşov) împreună cu catedra de limba engleză;

–          Participare la concursul „Euclid – limba română”;

–          Concursuri de cultură generală susţinute la toate clasele la care dl. prof. a predat;

–          Participarea în comitetul de organizare a olimpiadei de limba română – faza pe sector

Prof. Albu Adriana

–          Concursul „Euclid – limba română”;

–          Participarea in calitate de corector la olimpiada de limba şi literatura română, faza pe sector şi municipiu;

–          Acţiunea de voluntariat „Zâmbetul din cutie”;

–          Implicarea elevilor in activitatile din cadrul proiectului “Pentru o şcoală non-violentă” – realizarea unor creaţii literare, a unor eseuri pe tema violenţei.

–          Stabilirea unui program de pregatire a elevilor capabili de performanţă şi a programului de meditaţii pentru elevii clasei a VIII-a.

–          Organizarea activităţii dedicate ”Zilei Şcolii”

–          Iniţierea, organizarea şi coordonarea unui “Club de Lectură”, în colaborare cu Editura “Art”

Prof. Niţulescu Ioana

–          Concursul “Euclid – limba română”

–          Participarea in calitate de corector la olimpiada de limba şi literatura română, faza pe sector şi municipiu;

–          Acţiunea de voluntariat “Zâmbetul din cutie”;

–          Pregătirea elevilor pentru performanţă şi pentru susţinerea examenelor de la Evaluarea Naţională

Premii la concursul „Euclid – limba română”

Numeroşi elevi ai şcolii au participat la concursul Euclid, obţinând medalii şi locuri fruntaşe, inclusiv la faza finală a concursului.

Evaluarea naţională 2014-limba romana

În ceea ce priveşte Evaluarea Naţională desfăşurată în luna iunie 2014, trebuie menţionată mai întâi simularea, care a avut loc în luna ianuarie şi care a constituit un bun prilej de verificare a cunoştinţelor şi a abilităţilor elevilor la disciplina limba şi literatura română. Mai mult, notele au fost ascendente de la simulare la examenul de limba română din cadrul E.N., ceea ce demonstrează următoarele:

–          elevii au fost bine instruiţi, fiind aplicate corect măsurile remediale de la o simulare la alta;

–          elevii au fost conştienţi de valoarea cunoştinţelor pe care le deţin, fiind capabili să se autodepăşească în permanenţă;

–          a existat o bună colaborare a profesorilor atât cu elevii, în cadrul procesului instructiv-educativ, cât şi cu familiile acestora, care s-au implicat eficient în munca elevilor din timpul extraşcolar.

Astfel, trebuie remarcat că notele obţinute de elevi la examenul din luna iunie 2014 au fost foarte bune, menţinând şcoala în topul celor mai bune unităţi şcolare din sector şi chiar din întreaga Capitală.

 

Catedra de limbi moderne:

1.In ceea ce priveste perfectionarea, membrii catedrei au participat la următoarele activităti:

 • Cucu Doina este înscrisă la Gradul Didactic I (2011-2015) si a urmat in perioada oct-dec 2013 Cursul POSDRU/62665 intitulat  “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective teaching of English and skills assessment at European level”
 • Poescu Manuela Cristina a urmat in perioada oct-dec 2013 Cursul POSDRU/62665 intitulat  “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective teaching of English and skills assessment at European level”
 • Ion Irina este înscrisă la Gradul Didactic II (2013-2015)
 • Sima Ana Maria si Cucu Doina au indrumat elevii claselor a VII-a si a VIII-a care au participat la “Olimpiada Creativitatii” obtinand urmatoarele rezultate:
 •  
Etapa Denumirea olimpiadei Numele elevului Premiul Profesor Clasa
Sector Olimpiada creativitatii Minea Radu Premiul I Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Nae Bianca Premiul I Sima Ana 7C
Sector Olimpiada creativitatii Tanase Matei Premiul II Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Staicu Catalina Premiul II Sima Ana 7B
Sector Olimpiada creativitatii Ghican Ana Premiul II Sima Ana 7B
Sector Olimpiada creativitatii Popescu Dragos Premiul II Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii IstudorFlorin Premiul III Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Matei Nichita Premiul III Sima Ana 7C
Sector Olimpiada creativitatii Neculau Delia Premiul III Sima Ana 7A
Sector Olimpiada creativitatii Bica Alexandru Premiul III Sima Ana 7C
Sector Olimpiada creativitatii Petrache Ana Maria Premiul III Sima Ana 7A
Sector Olimpiada creativitatii Dinculescu Dimitrie Premiul III Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Ionita Irina Premiul III Sima Ana 7C
Sector Olimpiada creativitatii Dumitru Sara Premiul III Sima Ana 7C
Sector Olimpiada creativitatii Neacsu Maria Premiul III Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Secan Octavia Premiul III Sima Ana 7B
Sector Olimpiada creativitatii Foarta Iana Mentiune Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Ionita Diana Mentiune Sima Ana 7A
Sector Olimpiada creativitatii Petrescu Laura Mentiune Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Pirvu Diana Mentiune Sima Ana 7D
Sector Olimpiada creativitatii Popa David Mentiune Sima Ana 7A
Sector Olimpiada creativitatii Grigorescu Diana Premiul II Cucu Doina 8C
Sector Olimpiada creativitatii Bontoi Andra Premiul III Cucu Doina 8A
Sector Olimpiada creativitatii Enache Stefania Premiul III Cucu Doina 8A
Sector Olimpiada creativitatii Nicolae Ioana Premiul III Cucu Doina 8C
Sector Olimpiada creativitatii Bulumac Adela Premiul III Cucu Doina 8A
Sector Olimpiada creativitatii Hau Andra Mentiune Cucu Doina 8A
Sector Olimpiada creativitatii Iosub Sara Mentiune Cucu Doina 8A
Municipiu Olimpiada creativitatii Ghican Ana Premiul I Sima Ana 7B
Municipiu Olimpiada creativitatii Nae Bianca Premiul I Sima Ana 7C
Municipiu Olimpiada creativitatii Minea Radu Premiul I Sima Ana 7D
Municipiu Olimpiada creativitatii Matei Nichita Premiul I Sima Ana 7C
Municipiu Olimpiada creativitatii Tanase Matei Premiul I Sima Ana 7D
Municipiu Olimpiada creativitatii Ionita Irina Premiul II Sima Ana 7C
Municipiu Olimpiada creativitatii Bica Alexandru Premiul III Sima Ana 7C
Municipiu Olimpiada creativitatii Neculau Delia Premiul III Sima Ana 7A
Municipiu Olimpiada creativitatii Petrache Ana Maria Premiul III Sima Ana 7A
Municipiu Olimpiada creativitatii Staicu Catalina Premiul III Sima Ana 7B
Municipiu Olimpiada creativitatii Dinculescu Dimitrie Mentiune Sima Ana 7D
Municipiu Olimpiada creativitatii Dumitru Sara Mentiune Sima Ana 7C
Municipiu Olimpiada creativitatii Bontoi Andra Premiul II Cucu Doina 8A
Municipiu Olimpiada creativitatii Grigorescu Diana Premiul III Cucu Doina 8C
Municipiu Olimpiada creativitatii Enache Stefania Premiul III Cucu Doina 8A
Municipiu Olimpiada creativitatii Nicolae Ioana Mentiune Cucu Doina 8C
 • Cucu Doina a pregatit elevii claselor a VIII-a pentru « PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA ENGLEZA PENTRU ADMITEREA IN CLASA A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE »
 • Sima Ana Maria si Cucu Doina au indrumat elevii claselor a VII-a D si a VIII-a A in cadrul proiectului «Zambetul din cutie» coordonat de doamna prof. Radescu Georgeta
 • Cosmin Herascu a desfasurat ore de consultatii la limba germana cu clasele 5B si 6A.

2. Monitorizarea activitătii educative si extrascolare la nivelul comisiei metodice

Adrian Mihiotis si Doina Cucu au organizat concursul online via schoology ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR ESTE PENTRU TOTI! in cadrul actiunilor prilejuite  de “ ZIUA EUROPEANA A LIMBILOR”. Au participat elevi de la clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a.

Feedback: interes deosebit al elevilor pentru participarea la concursuri on line.

Adrian Mihiotis este ambasador eTwinning ceea ce presupune participarea voluntara  promovarea şi la evaluarea proiectului, la organizarea unor reuniuni regionale sau locale, a unor sesiuni de informare sau de formare. Cele doua proiecte coordonate de Adrian Mihiotis sunt:

 

Catedra de stiinte:

 

Activităţi metodice :

S-au  folosit metode moderne de predare-invatare, active ,intens participative, in vederea insușirii corecte a notiunilor si fenomenelor fizice, chimice si biologice studiate. S-au îmbinat și alternat sistematic activitațile bazate pe efortul individual al elevului (documentare din diverse surse informative, observația, exercițiul personal, instruirea programată și lucrul individual).

Membrii catedrei s-au preocupat de organizarea, dotarea si folosirea mijloacelor informatice in predarea disciplinelor biologie, chimie si fizica

Comisia metodica Stiinte a obtinut calificativul “Foarte bine” in cadrul Inspectiei scolare generale

 

Perfectionarea pe linie didactica:

-Curs de formare “ Matematica si stiinte” –CCD, absolvit de d-na prof. fizica Predoiu Adriana

-absolvirea cursului POSDRU „Formarea profesorilor de chimie in societatea cunoasterii-Prochimie”/ decembrie-februarie 2013-2014/50 credite de catre prof chimie Dinu Iuliana

-coautor a monografiilor : „Valori spirituale botestene”, „Credinte, obiceiuri, eresuri cunoscute din Arges”, „Cei doi Radu lui Anghel”- prof chimie Dinu Iuliana

Activitati extrascolare si extracurriculare:

a)-participarea la Olimpiada de Fizica, cu rezultate foarte bune. Astfel s-au obtinut:

pe sector: 5 mentiuni

b)-participarea la Olimpiada de Chimie si Concursurile Nationale „Raluca Ripan”, “Lazar Edeleanu”, “Stiinte pentru junior”. S-au obtinut:

– doua mentiuni speciale si un premiu III pe sector la Concursul National “Lazar Edeleanu”

– o mentiune pe municipiu la Concursul National “Lazar Edeleanu”

-un premiu III pe sector la Concursul National “ Raluca Ripan”

c)-participarea la Olimpiada de Biologie cu rezultate de asemenea bune

-participarea la Targul Educational Bucuresti –toti membrii comisiei

-participarea la Noaptea Cercetatorilor-toti membrii comisiei

-vizite la muzee si expozitii, in cadrul proiectului educational „Saptamana altfel-Sa fii mai bun, sa stii mai multe”

-vizionarea de piese de teatru alaturi de elevi

-participarea la un proiect de colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica- ICI Bucuresti –prof  Dinu Iuliana

                                                                       

 

Catedra Om si societate:

ACTIVITĂŢI METODICE

-suţinerea  de referate de catre toti membrii ariei lunar( voi prezenta in copie xerox aceste referate si procesele verbale ale intrunirilor membrilor ariei),

– Concursul de Geografie “Terra”-a doua  editie-februarie-mai 2014

-Olimpiada de geografie- faza pe scoala, pe sector, pe municipiu;

-Olimpiada de Istorie –faza pe scoala ,pe sector, pe municipiu ;

-Olimpiada de religie –faza pe sector (februarie 2014) si pe municipiu( martie 2014)

PERFECŢIONARE :

-Participarea la actiunile si intrunirile metodice organizate la nivel de sector si municipiu( prof. Ialomiteanu D, Curtuius I., Preda F.,Talianu C.)

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact in rândul elevilor:

Activitati din cadrul partenerialelor:

–          ,,Veşmânt şi podoabă”-Parteneriat cu scoala Nr.129, Scoala ,,Sf.Andrei”-Gura Humorului

–           Parteneriat cu Biserica Mavrogheni(vizita la Centrul pentru Batrani-Straulesti)

–     Abilitati practice-Sfanta Cruce-clasele Pregatitoare-cls.a IV-a

–     Implicarea in proiectul umanitar „Zambetul din cutie”;

–     Organizarea Cercului “Cultul eroilor”;

–     Organizarea unei scenete de 1 Decembrie (elevii claselor a V-a – a VI-a);

–     9 Octombrie – Ziua comemorarii victimelor Holocaustului  – expozitie de articole si afise (proces verbal si fotografii anexate).

Elevii claselor a VIII-a au realizat picturi, afise, articole de revista, cu tema “Holocaustul si impactul sau in lume”. In prealabil, acest subiect a fost discutat la clasa si s-au urmarit filme artistice si documentarecare au adus in fata problema evreiasca.

Înființarea Cercului istoric “Cultul eroilor”

1 Decembrie, Ziua Naţionlă a României

Elevii claselor a VIII-a au realizat prezentări power-point pe acestă temă şi au avut loc dezbateri;

24 Ianuarie si Alexandru Ioan Cuza

Pe data de 24 ianuarie – prezentare despre Unirea Mica, apoi   dezbatere problema si auditie “Hora Unirii”. De asemenea, unii elevi au realizat afise si referate despre Alexandru Ioan Cuza.

Premianti la olimpiadele si concursurile scolare pentru aria curriculara om si societate

 

Etapa   Nume elev Premiul Profesor Clasa
Etapa Nationala
GeografieConcurs Terra  
  STEGARESCU NICOLETA  I    100 puncteS-a desfasuratin   27 aprilie 2013 Ialomiteanu Daniela a V-a D
  POPA TUDOR II    98 puncte Ialomiteanu Daniela VI-a A
  MINEA  RADU  Participant93 puncte Ialomiteanu Daniela VI-a D
  CUTIERU ADRIAN   Participant92 puncte Ialomiteanu Daniela a V–a A
Etapa pe municipiu  
GeografieConcurs ”Terra”Mica olimpiada
  Stegarescu Nicoleta Premiul I Ialomiteanu Daniela a V-a D
  Cutieru Adrian Premiul III Ialomiteanu Daniela a V-a A
  Popa Tudor Mentiune Ialomiteanu Daniela A VIaA
  Minea Radu Mentiune Ialomiteanu Daniela A Via B
  Manolache Stefan Mentiune Ialomiteanu Daniela a VI-a C
Etapa pe sector  
GeografieConcurs ”Terra” 
  Cutieru Adrian Premiul II Ialomiteanu Daniela a V-a A
  Minea Radu Premiul III Ialomiteanu Daniela a VI-a C
  Popa Tudor Premiul II Ialomiteanu Daniela a VI-a D
  Stegarescu Nicoleta Mentiune Ialomiteanu Daniela a V-a D
  Manolache Stefan Mentiune Ialomiteanu Daniela a VI-a C

Concursuri la care au participat profesorii de religie:

-24-feb.-23 mai -2014- Concurs ,,Sfintii romani in iconografia populara”- Liceul Teoretic Bilingv Decebal

–  mai-2014-Concursul ,,Sfintii,prietenii copiilor”, organizare si evaluare, faza pe scoala

-31 mai 2014- desfasurarea Concursului ,,Sfintii,prietenii copiilor”,faza pe municipiu-Scoala Garcia Federico Lorca

-mai 2014-Concursul national ,,Biserica, locas de inchinare”-Zalau-Sc.Gimn.Simion Barnutiu

Catedra Arte

EDUCATIE MUZICALA

 • Participari la concerte educative: Ateneul Roman, Radiodifuziunea Romana, Universitatea nationala de muzica- Bucuresti- permanent
 • Pregatirea elevilor pentru serbari scolare si  concursuri scolare de specialitate- permanent
 • Pregatirea formatiei de colindatori a scolii- semestrul I
 • Colindul in scoala  de Craciun „Am venit sa colindam’’
 • Concert de colinde live la Radio ACTIV F.M.
 • Vizionari in cadrul orei de muzica de concerte, evenimente muzicale marcante ( ex. Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, Concertele Festivalului George Enescu))
 • Promovarea la nivel de scoala si comunitate a proiectelor educationale: parteneriat educational si colaborari cu  Scoala de muzica „Iosif Sava”, Opera Comica pentru copii, Radio Romania Cultural.
 • Lectie interdisciplinara muzica-istorie de 1 Decembrie
 • Sustinerea de Lectii in cadrul Inspectiei scolare generale la educatie muzicala 2014
 • Participari in proiecte, programe si proiecte educationale: vizionari de spectacole in cadrul parteneriatului educational cu Opera Comica pentru copii, intalnire cu cantareti celebrii (Felicia Filip), vizionari de spectacole pentru copii  la Sala Dalles.
 • Amenajarea cabinetului de muzica
 • Asistente la orele de ed.plastica si ed.tehnologica
 • Activitati de voluntariat in cadrul Proiectului social”Zambetul din cutie” si „O sansa calda”(coordonarea activitatilor la nivel de scoala)
 • Promovarea imaginii scolii in comunitate prin participarea unui numar cat mai mare de elevi la activitati educative  scolare si extrascolare.

EDUCATIE PLASTICA

 • Expozitia personala a elevei Peagu Diana-VI-D
 • Expozitii tematice in scoala
 • Vizionari de filme cu biografii ale marilor artisti plastici
 • Concursuri scolare de specialitate la clasele I-IV  („Micul artist „, Lumea lui PET”, „Natura inspira si daruieste”)

ED.TEHNOLOGICA

 • Consfatuirea profesorilor de ed.tehnologica – septembrie
 • Expozitia de machete si produse –clasele V-VII
 • Organizarea olimpiadei de ed.tehnologica la nivelul scolii
 • Referatul cu tema „ Dezvoltarea interdisciplinara a competentelor elevilor”la nivel de comisie metodica

Catedra de educatie fizica si sport

 

Activitate competitionala:

 • Competitia Kid’s Sport Festival ramura fotbal -baieti ; perioada 12- 20 octombrie 3013 prof.indrumator. Ciuchita Raluca
 • “ SA FACEM SPORT”: coordonator de prof. Marcu Doina
 • Meci de fotbal ,prof coordonator Raluca.Ciuchita si Tal Gheorghe, Joi 04.10.2010 cls a VI-a B –VI-a C
 • Meci de fotbal , prof coordonator Raluca Ciuchita si  Voinea Catalin, Vineri 27.09.2013 cls a VII-a B- VII-A
 • Volei-fete, prof. coordonator Tal Gheorghe
 • Atletism, prof. coordonator Ciuchita Raluca

 

ACTIVITATATEA EDUCATIVA SCOLARA SI EXTRASCOLARA

 

 1. Proiecte /programe/parteneriate:

 

•           Prevenirea absenteismului, a abandonului scolar a conflictelor(elev-elev, elev-profesor, profesor-parinte)-legatura permanenta cu familia, Comisia de mediere din scoala, Consiliul educativ al clasei, Consiliul elevilor, responsabilul Comisiei pentru prevenirea absenteismului si a abandonului din scoala

•           Proiectul e-twinning’ Proiectul e-twinning”Youth murals’, coordinator prof.inv.prim. Nicoleta Craciun

•           Proiectul de educatie muzicala  “Muzica si educatia”-coordonator prof. Georgeta Radescu , cu Opera Comica pentru Copii, participant:prof.inv.prim. C. Zeronian, I. Ionita, C. Burlan, ped. D. Stefan, prof. D. Cucu, Proiectul de educatie muzicala “Öra de muzica” in colaborare cu  Radio Romania Cultural, coordonator prof. Georgeta Radescu

•           Programul educativ “Sa stii mai multe, sa fii mai bun

•           Combaterea violentei in mediul scolar ( Proiectul “Pentru o scoala non-violenta”- prof.inv. prim. Maria Neacsu”, prof. Adriana Albu- realizarea de creatii cu tematica proiectului)

•           Proiectul educativ”Nu te lasa pacalit, drogurile iti fura viata”, in colaborare cu Asociatia “Green Gate”

•           Lectii deschise, interasistente, asistente  la orele de consiliere si orientare ( colaborare cu Centrul de asistenta psihopedagogica-lectii deschise la clasele V-VIII), activitati de consiliere psihopedagogica, prof.psihopedagog Florentina Preda.

•           Inregistrarea activitatii educative scolare si extrascolare( completarea la zi a Registrului de evidenta a activitati educative scolare si extrascolare, elaborarea Fisei de activitate educativa scolara si extrascolara, a Portofoliului activitatilor educative scolare si extrascolare pe clase/comisii metodice, elaborarea Procedurii de organizare si desfasurare a activitatilor educative scolaresi extrascolare de catre responsabilul CEAC, prof.inv.prim Nicoleta Craciun si consilierul educativ, prof. Georgeta Radescu si respectarea acesteia  de catre personalul didactic

•           Proiecte umanitare/voluntariate: “Zambetul din cutie|” , “O sansa calda” -coordonator prof. Georgeta Radescu, prof. inv. prim. Elena Serbu, pedagog Mihaela Stefan

•           Proiectul  “Vasmant si podoaba”-prof. Religie Livia Teodorescu si Corina Talianu , Proiectul Junior Achievement si  Proiectul “International Play Energy”- coordonator prof. M. Dinculescu, Parteneriat cu TVR -coordonator prof. M. Dinculescu

•           Programul “Ziua europeana a limbilor”-concursuri online via schoology, coordonatori  prof. Doina Cucu si prof. Adrian Mihiotis

•           Proiectul S.E.T.S.-coordonator prof.inv.prim. Maria Neacsu, Parteneriat cu ONG in vederea sustinerii unor work-shopuri-coordonator prof. Florin Ionescu

•           Parteneriat cu Arhiepiscopia Bucurestilor-prof. Livia Teodorescu, Parteneriat cu Biserica Mavrogheni- prof. Religie

•           Parteneriat cu Scoala japoneza- coordinator G. Radescu. A. Constantin, G. Nedelcu, D. Cucu

II.        Olimpiade/ concursuri scolare/evaluare nationala:

 

Limba si literature romana

•           Olimpiada de lb. romana;rezultate conform statisticii

•           Pregatirea elevilor pentru concursurile scolare si evaluarea nationala; rezultate: conform statisticii

•           Elaborarea de planuri de masuri remediale

•           Evaluare nationala: rezultate imbunatatite prin planurile de masuri remediale elaborate la nivelul catedrei , coordonator prof. Florin Ionescu-sef de catedra, rezultate: conform statisticii

Matematica

•           Concursul Euclid, rezultate:conform statisticii

•           Concurs Comper , rezultate:conform statisticii

•           Concurs pentru Centrul de excelenta in matematica, prof. Lavinia Savu, prof.inv.prim. Elena Serbu, M. Neacsu;  rezultate: conform statisticii

•           Evaluare nationala: rezultate imbunatatite prin planurile de masuri remediale elaborate la nivelul catedrei , coordonator prof. Venera Ciobanu -sef de catedra, rezultate: confom statisticii

Limbi straine

•           Olimpiada Creativitatii, coordonatori prof. Ana Sima si Doina Cucu,

rezultate : conform statisticii

•           Evaluare nationala- pregatirea elevilor pentru proba de verificare a cunostintelor de lb. Engleza pentru admiterea la liceu cu program bilingv de predare, prof. Doina Cucu-sef de catedra si prof. Ana Sima

•           Concurs online de Ziua Europei-coordonator prof. Adrian Mihiotis

•           Concurs online “Vorbeste-mi” in cadrul “Zilei europene a limbilor”

Stiinte

•           Olimpiada de tehnologie-prof. M. Dinculescu, rezultate:  conform statisticii

•           Olimpiada de chimie”Raluca Ripan”, prof. Dinu Iuliana, rezultate: conform statisticii

•           Olimpiada de fizica : prof. Predoiu Adriana, rezultate :conform statisticii

•           Olimpiada de biologie, prof. Florentin Dumitru, rezultate: conform statisticii

Om si societate

•           Concursul “Terra”,  prof. Ialomiteanu Daniela, rezultate: conform statisticii

•           Olimpiada de geografie

•           Olimpiada de istorie, prof. Ioana Curtius, rezultate: anexa 2

Arte si tehnologii

•           Concursurile “Micul artist”, “Lumea lui PET”, “Natura inspira si daruieste”- prof.ed. plastica Marian Petre

•           Concert de colinde de Craciun in direct la Radio Activ FM

•           Spectacol de Ziua Nationala a Romaniei, prof. G.Radescu , prof. istorie I. Curtius, prof. Florentin Dumitru

Religie

•           Olimpiada de religie, prof. Livia Teodorescu si Corina Talianu rezultate: conform statisticii

•           Concursul “Sfintii- prietenii copiilor”

•           Spovedit, impartasit la Biserica Mavrogheni

•           Serbari scolare

Ed.Fizica si Sport

•           Participare la concursuri sportive

Evaluare nationala/Cercuri/pregatire suplimentara/ consultatii cu parintii

•           Pregatire pentru evaluarea nationala : clasele II, IV, VI, VIII

•           Cercuri scolare clasele I-VII

•           Consultatii/sedinte cu parintii

III.       Alte activitati educative scolare si extrascolare:

•           Activitati in cadrul Programului “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

•           Spovedit-impartasit- prof. religie C. Talianu si L. Teodorescu

•           Excursie City Tour- prof. D. Ialomiteanu

•           Ziua mondiala a curateniei- prof. N. Craciun

•           “Pasaport pentru o viata sanatoasa”- expozitie de desene, prof. N. Craciun

•           “Cum ne comportam cu animalele”- expozitie, prof. N. Craciun

•           “Saptamana prieteniei”expozitie de desene si  afise, creare texte si reguli de comportament- prof. N. Craciun, C. Zeronian, I. Ionita, Voicu Gabriela,

•           “Chimia- prieten sau dusman”-expozitie, prof. Iuliana Dinu

•           Saptamana FARE-prof. M. Neacsu, F. Preda, R. Ciuchita

•           Excursie Brasov- prof. FL. Ionescu, A. Sima, D. Cucu, Ciuchita Raluca

•           Vizionari spectacole: Opera Comica pentru copii- I.Ionita, C. Zeronian, G. Radescu

•           Concert umanitar “Zambetul din cutie”la Palatul Parlamentului- prof. G.Radescu, M. Dinculescu, A. Ciobanu, C. Talianu

•           Activitate de orientare turistica- prof. D. Ialomiteanu, A. Albu, I. Curtius

•           Vizionare film educativ- I. Nitulescu, M. Dinculescu

•           Tabara scolara- prof. inv. prim. V. Barbu, M. Ionescu, C. Iordache, L. Racea,

•           “ Invatam mestesuguri  populare”- prof. inv. prim. V. Barbu, C. Iordache, M. Ionescu

•           Saptamana de actiune impotriva rasismului si discriminarii- prof. D. Marcu, R. Ciuchita, M Neacsu

•           Activitate de ecologizare a curtii scolii- inv. Gabriela  Voicu

•           Excursii scolare: prof. Talianu C., Tanase Rodica, E. Manciu, I. Irina, D Ialomiteanu, A. Albu, D. Cucu, V. Barbu , M. Ionescu, C. Iordache

•           “Am plecat sa colindam” -colindul in scoala, coordonator prof. G. Radescu

•           Expozitie “Calatoreste in trecut”-

•           Spectacol si expozitie de desene de 1 Decembrie- prof. G. Radescu, prof. P. Marian, prof. I. Curtius, prof. F. Dumitru

•           Concert de colinde in direct la Radio Activ FM- prof. Georgeta Radescu

•           Spectacol de Craciun”Sfatul Nicolae in mijlocul copiilor” la Patriarhia Romana- prof. Corina Talianu

•           Serbari de Craciun- clasele 0-VII

•           Expozitii tematice “Podoabe de Craciun” si Jucarii din materiale refolosibile-coordonator prof. ed. teh. M. Dinculescu

•           Activitate desfasurata cu ocazia comemorarii Holocaustului, cls. a VIII-a , coordonatori prof. Istorie I. Curtius si prof. Ed. plastica M. Petre

•           Activitati de consiliere psihopedagogica si de combatere a violentei in mediul scolar- coordonator prof. psihopedagog Florentina Preda

•           Participare la Parada elevilor bucuresteni- coordonator prof. A. Albu

•           “Ziua portilor deschise”- prof.inv. prim. C. Iordache

•           “Facem sport, facem miscare”- activitati sportive, prof. D. Marcu, prof.inv.prim. C. Iordache

IV.       Formare si dezvoltare profesionala- Domeniul Educatie non-formala/ Consiliere si orientare scolara/ mediere scolara

•           La nivelul scolii exista doi formatori in Consiliere si orientare scolara, prof. G. Radescu si prof. Ana Sima ( 2006)

•           In statistica Comisiei de perfectionare metodica nu exista niciun cadru didactic inscris sau absolvent al unui curs de Educatie non-formala si Consiliere si orientare scolara

•           Consfatuirile de specialitate

•           Conferinta prof. de religie la Palatul Patriarhal- prof.de religie

•           Activitate in Comisia de mediere- prof.inv. prim M. Neacsu

Propuneri  ale Comisiei pentru activitati educative scolare si extrascolare  pentru anul scolar 2014-2015:

1.Ora de dirigentie trebuie sa-si recapete statutul:

•           respectarea programei de consiliere si orientare scolara

•           elaborarea planificarilor pentru consiliere si orientare scolara

•           elaborarea Programului de activitate educativa scolara si extrascolara la nivelul clasei si la nivelul ariei curriculare “Consiliere si orientare scolara”

•           existenta portofoliului dirigintelui

•           consemnarea activitatilor educative scolare si extrascolare in Registrul de evidenta a  activitatii educative  scolare si extrascolare

•           cunoasterea si respectarea Procedurii de organizare si desfasurare a activitatilor educative scolare si extrascolare la nivel de scoala( (anexa a Regulamentului Intern al Scolii gimnaziale “Pia Bratianu”)

•           realizarea a minimum doua activitati extracurriculare si extrascolare pe semestru

•           aplicarea de chestionare/teste in vederea imbunatatirii activitatii educative scolare si extrascolare

•           elaborarea de strategii privind imbunatatirea si eficientizarea activitatii educative scolare si extrascolare

•           promovarea/diseminarea activitatillor educative scolare si extrascolare

2.Formarea resursei umane in domeniul educatiei nonformale si al

   consilierii si orientarii scolare

3.Formarea resursei umane pe tema: creativitatea proiectarii orei de

  dirigentie

4.Formarea unui numar de diriginti pe tema “Specificul activitatii

  educative “

 

 

 

Comisia de prevenire a violentei in scoala:

 

A derulat  activitati specifice de prevenire si combatere a violentei scolare, lunar, la nivelul fiecarei clase in cadrul Campaniei educationale “Fii mai bun!” .

Obiectivele campaniei propuse de comisie sunt:

Pentru personalul didactic:

 

 • Intelegerea conceptului de violenta scolara
 • Recunoasterea cazurilor de violenta scolara
 • Cunoasterea factorilor generatori ai acestui fenomen
 • Informarea asupra tipologiei violentei scolare
 • Informarea asupra formelor de manifestare a violentei scolare
 • Informarea asupra efectelor violentei scolare (agresori versus victime)
 • Informarea asupra noilor cerinte sociale privind activitatea educativa a scolii

Pentru elevi :

 • Educarea copiilor in spiritul tolerantei, al comunicarii prin dialog, al cooperarii si colaborarii, al prieteniei
 • Educarea copiilor in spiritul autodisciplinarii sociale prin respectarea normelor sociale (in aceasta situatie, respectarea Regulamentului scolar)
 • Intelegerea conceptului de violenta scolara
 • Recunoasterea cazurilor de violenta scolara
 • Informarea asupra tipologiei violentei scolare, a formelor de manifestare, a efectelor violentei scolare (cine sunt agresorii, cine sunt victimele)
 • Educarea copiilor in spiritul netolerarii violentei asupra lor, in jurul lor (cine ma ajuta pe mine?, cum pot ajuta eu?)

In acest sens,

–                           in scoala s-au instituit puncte de informare (in cancelarie – pentru profesori, in fiecare clasa – pentru elevi, la avizierul din curtea scolii – pentru parinti/elevi)

–                           s-au afisat Note de informare – pentru profesori/elevi/parinti, afise – pentru elevi

–                           s-au afisat activitatile din cadrul campaniei (jocuri interactive tematice)

–                           s-au realizat 2 prezentari ppt pentru site-ul scolii si pentru activitatile de la clase

–                           s-au realizat periodic portofolii foto/CD/DVD

 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

SITUATIA PERFECTIONARILOR AN SCOLAR 2013-2014

Nume prenume cadru didactic Curs de perfectionare/Furnizor/Nr.credite
Sima Ana Maria Curs DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)/International House Barcelona/iul-aug.2014
Craciun Nicoleta Masterat Informatica UNIBUC anul II
Ionescu Maria Master anul I,Facultate CREDIS
Ionescu Daniela Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatie CREDIS
Iordache Cristina ,Master Facultatea CREDIS
Racea Loredana Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatie CREDIS
Branzan Mariana Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatie CREDIS
Ionita Elena Cursuri de perfectionare pentru predarea la clasa pregatitoare
Zeronian Carmen Cursuri de perfectionare pentru predarea la clasa pregatitoare
Branzan Mariana Cursuri de perfectionare pentru predarea la clasa pregatitoare
Cozma Ana-Maria Cursuri de perfectionare pentru predarea la clasa pregatitoare
Racea Loredana Cursuri de perfectionare pentru predarea la clasa pregatitoare
Mihiotis Adrian Curs on line “ Colaborarea in clasa digitala”
Cucu Doina Inscris la examenul pentru Gradul didactic I
Tal Gheorghe  Gradul didactic I
Ciuchita Raluca Inscris la examenul pentru Gradul didactic II
Burlan Cristina Inscris la examenul pentru Gradul didactic II
Pele Ruxandra Maria Inscris la examenul pentru Gradul didactic II
Cucu Doina Cursul POSDRU/62665 intitulat “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective teaching of English and skills assessment at European level”/41 credite
Popescu Manuela Cursul POSDRU/62665 intitulat “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective teaching of English and skills assessment at European level”/41 credite
Crăciun Nicoleta Curs POSDRU ,,Formarea continua a profesorilor de Limba româna, engleza si franceza în societatea cunoasterii”, 50 crediteCurs POSDRU “Înregistrarea electronică a autoevaluării” (in cadrul POSDRU 55668),Master, an II, TICE, zi, Facultatea de psihologie si stiintele educatiei”Green Learning Network (GLN)”, seminar online
Predoiu Adriana Emilia Curs postuniversitar Psihopedagogie nivelul II/UPB/2013
Ialomiteanu Elena -Daniela Curs POSDRU”Competente in comunicare” /25 crediteseptembrie-octombrie 2013
Ciobanu Venera Curs POSDRU „Dezvoltarea competentelor din invatamantul preuniversitar”/2013
Tanase Rodica Proiect POSDRU  “PROGRAMUL IT&S (TIC şi strategie didactică) integrat şi inovativ de formare profesională continuă a personalului didactic din regiunile    Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia” /februarie 2013
Dinculescu Marioara Curs POSDRU „Dezvoltarea competentelor din invatamantul preuniversitar”/2013
Floarea Georgiana Curs Management si Leadership Educational/Iulie 2014
Ionita Elena .Program de formare “Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii mici”; furnizor: SOFTWIN SRL/34 credite/ Aug-dec. 2013Curs de metodist „Inspectia scoalra” CCD/2013
Craciun Nicoleta Curs POSDRU ,,Formarea continua a profesorilor de Limba româna, engleza si franceza în societatea cunoasterii”, 50 credite/2013Curs POSDRU”Înregistrarea electronică a autoevaluării”(in cadrul POSDRU 55668),”Green Learning Network (GLN)”,seminar online/2013
Cozma Ana Maria Program de formare “Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii mici”; furnizor: SOFTWIN SRL/34 credite/ Aug-dec. 2013
Nedelcu Gabriela Cursul POSDRU/87/1.3/S/62536 intitulat “Formarea profesorilor de limba romana, franceza si engleza in societatea cunoasterii” / 50 credite/2013
Constantin Adriana Cursul POSDRU/87/1.3/S/62536 intitulat “Formarea profesorilor de limba romana, franceza si engleza in societatea cunoasterii” / 50 credite/2013
Serbu Elena Cursul POSDRU/87/1.3/S/62536 intitulat “Formarea profesorilor de limba romana, franceza si engleza in societatea cunoasterii” / 50 credite/2013
Branzan Mariana Cursul POSDRU/87/1.3/S/62536 intitulat “Formarea profesorilor de limba romana, franceza si engleza in societatea cunoasterii” / 50 credite/2013
Voicu Gabriela Proiect  “DE  LA DEBUT LA SUCCES – program national de mentorat de insertie profesionala a cadrelor didactice”, coordonat de
Ministerul  Educatiei  Nationale/25 credite/2013-2014
Zeronian Carmen Program de formare “Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii mici”; furnizor: SOFTWIN SRL/34 credite/ Aug-dec. 2013

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR care a functionat in scoala a avut o activitate in limitele fisei postului si in unele situatii, fisa postului a fost foarte incarcata. Ma refer la secretarul sef, contabilul sef si administratorul.Volumul de munca pentru intreaga scoala, cu un numar de copii cu 200 mai mare decat in anul scolar trecut a fost de multe ori coplesitor.

Pedagogele au avut in grija peste 120 de copii si s-au adaptat la conditiile din scoala.

Bibliotecara, s-a ocupat si de copiii care nu au mers la orele de religie si de copiii de la semiinternat.

In luna noiembrie am reusit sa angajam prin detasare inca un secretar.

Informatician nu am avut din septembrie.Prin urmare, am organizat concurs. Fiind un singur candidat, angajat al scolii, acesta a primit postul ca jumatate de norma in cumul.

Personalul nedidactic este in numar insuficient  pentru suprfafata mult mai mare de curatenie pe care o avem fata de anii trecuti.Portarii sunt in numar mai mic decat avem nevoie iar fochistii si mecanicul sunt destul de slabi profesional.

     

RESURSE MATERIALE:

Cursurile au inceput in acest an scolar in tot corpul A dupa patru ani de lucrari in cadrul proiectului BEI.

Primaria sectorului 1 a dotat scoala cu 180 de banci si scaune pentru clasa pregatitoare.

Sunt functionale 2 cabinete dotate cu calculatoare (30, respectiv 20), un cabinet pentru predarea limbii chineze, 8 cabinete metodice (invatatori, matematica, comisia de calitate,lb. Romana, limbi moderne, om si societate, muzica, desen),

un cabinet de logopedie si un cabinet de consiliere.

IMAGINEA SCOLII:

 • Promovarea la nivel de scoala si comunitate a proiectelor educationale: parteneriat educational si colaborari cu  Scoala de muzica „Iosif Sava”, Opera Comica pentru copii, Radio Romania Cultural.
 • Participari in proiecte, programe si proiecte educationale: vizionari de spectacole in cadrul parteneriatului educational cu Opera Comica pentru copii, intalnire cu cantareti celebrii (Felicia Filip), vizionari de spectacole pentru copii  la Sala Dalles.
 • Colindul in scoala  de Craciun „Am venit sa colindam’’
 • Concert de colinde live la Radio ACTIV F.M.
 • Expozitii personale de pictura pentru elevi
 • Expozitia de machete si produse ale elevilor
 • Proiectul “Sa invatam despre limba si cultura chineza”
 • Implicarea, timida este adevarat, a copiilor in programe sportive la nivelul scolii
 • Scoala a fost mentionata in doua articole de presa in care personajul principal a fost Andreea Puiu.

Preocuparea cadrelor didactice,a cadrelor didactice auxiliare,a personalului nedidactic si a celor doi directori a fost pe parcursul semestrului intai,respectarea

Misiunii scolii

« Şcoala noastră îşi propune identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

Dorim să promovăm spiritul de competiţie, respectul faţă de valoare, creativitatea şi iniţiativa individuală, asumându-ne, în acelaşi timp, sarcina de a oferi tuturor şanse egale de acces la educaţie. »

 

Director,

Marilena Stoica